Werkplaatsen

Bij Meanderende Maas zetten we werkplaatsen in om bewoners en andere belanghebbenden mee te laten denken met de plannen. In de werkplaatsen wordt meegedacht met het pakket aan maatregelen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. De ideeën uit de omgeving krijgen op deze manier zo veel mogelijk een plaats. In totaal nemen er zo’n 40 mensen met verschillende belangen en achtergronden deel aan de werkplaatsen.

Doel werkplaatsen

In een open setting gaan deelnemers van de werkplaatsen met elkaar in gesprek over kansen, initiatieven, risico’s, aandachtspunten met betrekking tot de waterveiligheidsopgave en gebiedsinrichting. Met als uiteindelijk doel: het verkrijgen van input om te komen tot kansrijke alternatieven.

Organisatie en samenstelling

Het omgevingsmanagementteam organiseert de werkplaatsen. Aan de werkplaatsen neemt een afspiegeling deel van de belanghebbenden, die zich in het plangebied bevinden.

Dit zijn onder anderen:

  • Omwonenden
  • Ondernemers
  • Leden van het projectteam Meanderende Maas, zoals technisch management en omgevingsmanagement
  • Leden van partnerorganisaties
  • Vertegenwoordiger natuurmonumenten
  • Vertegenwoordigers van het ingenieursteam
  • Specialisten op het gebied van bijvoorbeeld erfgoed, cultuurhistorie, natuur
  • Andere genodigden indien niet vertegenwoordigd, zoals leden dorpsraad, toerisme

De 40 deelnemers gaan in kleinere groepjes van circa 6 – 8 mensen met elkaar in gesprek. De deelname aan de werkplaatsen is vrij, maar niet vrijblijvend. Van deelnemers wordt gevraagd actief mee te denken en hun kennis optimaal in te zetten. Creativiteit staat hoog in het vaandel. Daarbij is het zo dat deelnemers niet afgerekend kunnen worden op het resultaat. Iedereen doet zijn best om tot een zo goed mogelijke bijdrage te komen. De feitelijke weging vindt plaats in het klankbord en in de Stuurgroep.

Werkwijze

Er wordt tijdens de werkplaatsen gewerkt aan diverse thema’s of deelgebieden. In het eerste deel werkplaatsen komen de bouwstenen aan bod. In de tweede ronde gaan we de bouwstenen uitwerken tot mogelijke kansrijke alternatieven. De opgehaalde resultaten uit de werkplaatsen worden verwerkt, en weer teruggekoppeld aan de deelnemers. Waarna de deelnemers hier weer verder aan werken in een volgende werkplaats. Resultaten in de vorm van conceptstukken, zullen ter advies worden voorgelegd aan het klankbord en de stuurgroep. De kansrijke alternatieven worden tijdens openbare informatieavonden toegelicht aan belanghebbenden en geïnteresseerden in het gebied.