Privacy Policy

Dit is de officiële website van de projectorganisatie Meanderende Maas. Het waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze inhoud actueel en juist te houden. De informatie op deze site wordt met veel zorg samengesteld. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de site blijven van groot belang. Daarom staan wij open voor je opmerkingen of ideeën. Heb je suggesties voor verbeteringen of kom je fouten of verouderde informatie tegen, laat het ons dan weten. Dit kan via onze website. Wij reageren (conform richtlijn Nationale Ombudsman) binnen vijf werkdagen.

Regelgeving van het waterschap 

Via www.aaenmaas.nl  -> bekendmakingen (http://www.officielebekendmakingen.nl). lees je alles over de regelgeving van het waterschap, zoals verordeningen en beleidsregels.

Privacy 

Waterschap Aa en Maas hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy, ook bij het gebruik van onze website aaenmaas.nl. We zorgen ervoor dat jouw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. Als het waterschap om je persoonsgegevens vraagt, dan zullen we uitleggen waarom we deze nodig hebben. Ook geven we aan hoe lang het waterschap je persoonsgegevens bewaart. Is het nodig dat we je persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeven, bijvoorbeeld aan een gemeente, dan laten we dit weten.

Jouw rechten 

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijderen van je gegevens als die onjuist bij ons zijn vastgelegd. Waterschap Aa en Maas verstrekt je op verzoek inzage in de persoonsgegevens die we van jou verwerken en voor welke doelen we deze persoonsgegevens verwerken. De uitgebreide uitleg over jouw rechten vind je in het privacystatement van Aa en Maas.

Recht van bezwaar 

Het waterschap verwerkt in bepaalde gevallen persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang. Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens. De verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt in de periode die nodig is om te bepalen of de rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde gronden (of rechtsvorderingen) van het waterschap om de persoonsgegevens te verwerken. 

Beveiligen van je persoonsgegevens 

Je persoonsgegevens zijn beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen. We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens niet kwijtraken of gebruikt kunnen worden door personen die ze niet mogen hebben. Heb je bijvoorbeeld een aanvraag voor een watervergunning ingediend, dan zijn je persoonsgegevens alleen in te zien door medewerkers van het waterschap die je aanvraag behandelen.

Het waterschap is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Informatie over bezoeken aan aaenmaas.nl (bijvoorbeeld IP-adressen) wordt gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. Persoonsgegevens voor informatieverzoeken worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna gearchiveerd of vernietigd.

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor gegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om het hacken van digitale systemen van het waterschap waarbij persoonsgegevens worden gestolen, maar ook om een verloren USB-stick met adresbestanden of een gestolen laptop, tablet of smartphone waarop persoonsgegevens staan. Na het ontdekken van een datalek is onze eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon/personen mogelijk gedupeerd is/zijn door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de betrokkene(n) geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de betrokkene(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Heb je een datalek ontdekt?

Heb je toegang tot persoonsgegevens die niet voor jou bestemd zijn? Of heb je documenten met persoonsgegevens ontvangen die niet voor jou bedoeld zijn? Meld dit dan via het Aa en Maas contactformulier of neem telefonisch contact op met waterschap Aa en Maas via telefoonnummer 088 – 17 88 000. 

Maak je actief misbruik van een datalek of per ongeluk ontvangen persoonsgegevens? Dan doen wij aangifte bij de politie.

Afhandeling e-mail 

Als je via onze site contact met ons opneemt, gebruiken wij je gegevens om je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Jouw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. 

Korte informele vragen die wij direct kunnen beantwoorden sturen wij door naar de betreffende collega. Deze zorgt dan voor de juiste afhandeling. Wij streven ernaar binnen vijf werkdagen te antwoorden. Na afhandeling van korte vragen worden je persoonsgegevens niet langer bewaard.

Uitgebreidere vragen, zienswijzen of aanvragen behandelen wij als brief en leggen wij vast in ons postregistratiesysteem. Daarop ontvang je binnen zes weken antwoord. Vermeld daarom je naam en adresgegevens. Mocht een handtekening nodig zijn, dan ontvang je van ons het verzoek je reactie alsnog schriftelijk in te dienen of een ondertekend document per mail op te sturen. Op termijn zal communicatie tussen Aa en Maas en jou ook mogelijk zijn via MijnOverheid, daarbij log je veilig en gemakkelijk in met je DigiD.

Functionaris gegevensbescherming 

Bij het waterschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.

De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren. Heb je vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens die we van je hebben, dan kun je via het contactformulier op onze website contact opnemen.

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels die gelden voor privacy. De FG is namens het waterschap contactpersoon. Je kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan lees je op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Auteursrechten 

Het auteursrecht van de informatie die via aaenmaas.nl wordt verstrekt, berust bij waterschap Aa en Maas. Dit geldt ook voor logo’s en fotomateriaal. Behoudens de bij of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag daarom niets van deze website anders dan voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van waterschap Aa en Maas. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kun je richten aan de afdeling communicatie van waterschap Aa en Maas.

Cookies 

Aaenmaas.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Het gaat om zogenoemde functionele cookies, die weinig of geen inbreuk maken op de privacy. Wij gebruiken deze cookies voor drie doeleinden: 

1.     Om de website goed te laten werken. 
2.     Om je voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld of je een enquête al hebt ingevuld. 
3.     Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen.

Aaenmaas.nl maakt gebruik van Google Analytics; de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Het waterschap gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. 

Waterschap Aa en Maas kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Cookies accepteren of weigeren 

De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat je de website beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons erg belangrijk om de kwaliteit van de website te verbeteren. We waarderen het daarom als je ons cookies laat gebruiken. Wil je toch dat aaenmaas.nl geen cookies meer plaatst op je computer? Dan kun je de instellingen van je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet, is afhankelijk van welke browser je gebruikt.