Meanderende Maas: veilig, mooi en economisch sterker

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot aan de sluis bij Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Met oog voor de bestaande kwaliteiten. Het resultaat is in 2029: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.

Waarom dit project?

Nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 maken het nodig de dijk tussen Ravenstein en Lith aan te passen. Om 270.000 bewoners en bedrijven achter de Brabantse dijk en wijde omgeving, inclusief Oss en Den Bosch beter te beschermen tegen overstroming bij hoog water in de Maas.

Projectgebied

Planning*

 • 2018
  Onderzoek afgerond
 • 2020
  Verkenning afgerond
 • 2023
  Planuitwerking afgerond
 • 2024
  Start uitvoering
 • 2026
  Werk aan dijk gereed
 • 2029
  Werkzaamheden hele project afgerond
 • *Planning is onder voorbehoud

Verkenning

In de Verkenning creëerden de tien organisaties het plan op hoofdlijnen, het Voorkeursalternatief Meanderende Maas. Tal van bewoners, ondernemers en betrokkenen dachten hierin mee met het projectteam. Er is veel draagvlak voor de maatregelen die in 2025 gereed moeten zijn. De samenwerkende overheden en Natuurmonumenten willen de maatregelen gaan realiseren en hebben daar ook budget voor beschikbaar.

De maatregelen uit het voorkeursalternatief maken deel uit van de Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas, het toekomstbeeld voor de regio tot 2050. Deze structuurvisie van de provincies Noord-Brabant en Gelderland geeft de richting aan voor de na te streven doelen in het gebied van de Meanderende Maas. Het besluit tot vaststelling van de structuurvisie verwachten we eind juni/begin juli 2020.

In de Milieueffectrapportage (februari 2020) behorend bij de structuurvisie is onderzocht wat de mogelijke effecten van de maatregelen zijn op het milieu. Op onder meer water, natuur, woon- en leefomgeving en landschap. Er staat ook in welke maatregelen mogelijk zijn om negatieve effecten te verkleinen, te voorkomen of te compenseren.

Voorkeursalternatief Meanderende Maas

Benieuwd naar de maatregelen uit het Voorkeursalternatief Meanderende Maas? Kijk op de interactieve kaart waarin de maatregelen voor de dijk, rivier met uiterwaarden en gebiedsontwikkeling zijn opgenomen. Of bekijk het filmpje waarin we een impressie geven van hoe het gebied er uit gaat zien.

Meer informatie is te lezen in de volgende documenten:

Impressie voorkeursalternatief

Structuurvisie Meanderende Maas en milieueffectrapportage

Planuitwerking

Project Meanderende Maas bevindt zich in de fase van de planuitwerking. Daarin werken wij de maatregelen uit het voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen, verder uit tot een definitief ontwerp, besluiten en vergunningen. Wij doen dat in drie stappen.

1. Voorlopig ontwerp (afgerond april 2021)

De eerste stap was het maken van het voorlopig ontwerp. Naar alle maatregelen uit het voorkeursalternatief is verder onderzoek gedaan, ontworpen en gerekend. Ook heeft er afstemming plaatsgevonden met partnerorganisaties, direct belanghebbenden (individueel en in gebiedssessies), leden werkplaats en klankbord. Het ontwerp voor de dijk is in januari/februari 2021 tijdens digitale dijktafels besproken met bewoners en eigenaren van gronden aan de dijk. De resultaten van de participatieactiviteiten staan in het Participatieverslag. De stuurgroep heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp.

Benieuwd naar de maatregelen uit het voorlopig ontwerp Meanderende Maas?

2. Definitief ontwerp (medio 2021 tot en met 2022)

De tweede stap in de fase van de planuitwerking is het maken van het definitief ontwerp. Dat doen we samen met aannemer Boskalis en adviseur Royal HaskoningDHV.

Bij de selectie van de aannemer voor project Meanderende Maas is ook gelet op goede ideeën om de maatregelen in het voorlopig ontwerp te verbeteren. Daarmee willen we het project zo duurzaam mogelijk maken, het liefst CO2 neutraal. Dat kan door CO2-uitstoot te verminderen, door bijvoorbeeld minder stalen damwanden te gebruiken. Of CO2 te compenseren met extra ooibos. De verbeteringen leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan minder hinder voor de omwonenden en het beperken van risico’s tijdens de uitvoering.

De aandachtspunten die wij hebben gekregen vanuit de omgeving tijdens de gebiedssessies, werkplaatsen, dijktafels en 1 op 1 contacten betrekken wij bij de uitwerking van het definitief ontwerp. We gebruiken de informatie om het ontwerp verder te optimaliseren. Er vindt maatwerk plaats voor specifieke locaties. De gelegenheid voor 1 op 1 contact en keukentafelgesprekken.

Op 11, 17 en 19 mei 2022 vonden dijktafels  plaats om het definitief ontwerp voor de dijk te bespreken met de bewoners en eigenaren van gronden langs de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot de sluis bij Lith.

3. Van definitief ontwerp naar besluiten en vergunningen (najaar 2022 – zomer 2024)

Om de maatregelen uit het definitief ontwerp voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van project Meanderende Maas uit te mogen voeren, is een aantal formele besluiten en vergunningen van diverse overheden, zogenoemde bevoegde gezagen, nodig. Deze besluiten zijn door de bevoegde gezagen eerder in ontwerp vastgesteld en hebben van 17 augustus t/m 27 september 2023 ter inzage gelegen. Bekijk de informatie van de ter inzage destijds. 

Vervolgens hebben de overheden de binnengekomen zienswijzen betrokken om te komen tot definitieve besluiten en vergunningen. De definitieve besluiten en vergunningen liggen nu van 23 mei t/m 4 juli 2024 ter inzage. Op www.meanderendemaas.nl/terinzage zijn alle stukken in te zien. Op dinsdag 4 juni en donderdag 6 juni vinden er inloopbijeenkomsten plaats om alle vragen over de plannen en besluiten te beantwoorden.

Na de terinzagelegging van alle besluiten en vergunningen kunnen de werkzaamheden beginnen. Dit geldt in principe ook als er beroep tegen (één van) de besluiten is ingesteld. Voor meer informatie over het instellen van beroep en het eventueel indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening, zie deze link. Wij verwachten eind 2024 te starten met de eerste werkzaamheden. Blijf onze website www.meanderendemaas.nl of onze digitale nieuwsbrief in de gaten houden voor de actuele informatie over de voortgang van het project.