Ravenstein

Aanpassing hoogte kademuur Ravenstein

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas stelt aan zijn Algemeen Bestuur voor de hoogte van de aan te leggen kademuur in Ravenstein aan te passen. Met een hoogte van NAP+11.9 meter is Ravenstein in de komende decennia goed beschermd tegen hoogwater. Deze hoogte sluit aan op de omliggende gronddijken en is makkelijker in te passen in de omgeving. Voor de inpassing van de kademuur in het ontwerp van de openbare ruimte is een kleine speling in hoogte toegestaan.

Als een nieuwe dijkversterkingsronde voor de gronddijk in Ravenstein nodig is, kan de ophoging van de kademuur eenvoudig worden meegenomen. De kademuur komt tussen de rondelen van de vesting Ravenstein.

Bezwaren

Vanuit een aantal bewoners langs de Maasdijk en de Heemkundekring Land van Ravenstein zijn bezwaren geuit tegen de hoogte van de kademuur van NAP+12.5 meter, zoals opgenomen in het voorlopig ontwerp. De bezwaren richten zich op het verlies aan uitzicht, effecten op geluidsoverlast, verdwijnen verblijfsruimte op huidige gronddijk en het verstoren van de historische/ruimtelijke verbinding tussen de stad en uiterwaarden/Maas.

Het waterschap is verzocht om de hoogte van de kademuur te heroverwegen en deze lager aan te leggen; gelijk aan de verhoging van de aanliggende gronddijken. De kritiekpunten zijn met de bezwaarmakers besproken. Vervolgens zijn de aandachtspunten door projectteam Meanderende Maas met de projectpartners bekeken.

Vervolg

Project Meanderende Maas verkeert nu in de fase van de planuitwerking. In de komende tijd werken we het ontwerp verder uit. Met de kennis opgedaan uit de archeologische onderzoeken kunnen we de exacte locatie van de damwand, die nodig is voor de dijkversterking, bepalen. Daarbij houden we rekening met de historische resten in de bodem.

De kademuur wordt zo ontworpen dat deze makkelijk te verhogen is, als er in de toekomst een nieuwe dijkversterking nodig is. Dit is een doelmatige en financieel efficiënte aanpak mede door de unieke uitgangssituatie in Ravenstein. Het is een vestingstad maar op dit moment zonder kademuur. De nieuwe muur is relatief makkelijk zo sterk te maken dat hij een eeuw als waterkering mee kan. Aandachtspunten bij de uitwerking van het ontwerp voor de kademuur zijn een verblijfsplek voor aanwonenden, een veilige en beleefbare muur en de inpassing in de openbare ruimte.

Uitwerking plan

In project Meanderende Maas is uitgebreid studie gedaan naar de mogelijkheden van dijkversterking in combinatie met het versterken van het karakter van Ravenstein als vestingstad binnen de Zuiderwaterlinie. De bereikbaarheid van De Heus, de toegang tot de jachthaven en de inpassing van het terras van restaurant ’t Veerhuis zijn ook intensief onderzocht. In het ontwerp houden we rekening met de benodigde dijkversterking en ruimte voor de rivier, archeologische waarden en de karakteristieke bomen.

Met de kademuur wordt zo min mogelijk ruimte voor de rivier gebruikt op dit smalle stuk rivier. Het sorteert daarnaast voor op een toekomstig herstel van de strang en het Ravelijn en de aanliggende uiterwaard. Dit is een lang gekoesterde wens vanuit de stad. Het ontwerp van de kademuur beoogt een zo goed mogelijke eigentijdse versterking van het karakter van een vestingstad te zijn vanuit de waterveiligheidsopgave en de beleving daarvan. Het beoogt geen letterlijke reconstructie te zijn van de historische situatie.