Commissie m.e.r. te spreken over milieueffectrapport van project Meanderende Maas

Begin oktober heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)een bezoek gebracht aan ons projectgebied. De Commissie voor de m.e.r. is een onafhankelijke organisatie die adviseert over de kwaliteit van milieueffectrapporten. Wij vanuit project Meanderende Maas zijn verplicht om een milieueffectrapport op te stellen. Dit rapport geeft – de naam zegt het al – aan wat de effecten zijn op het milieu van project Meanderende Maas.

Op deze manier krijgt het thema ‘milieu’ een plaats in de besluitvorming over ons project.

Advies commissie m.e.r. – Meanderende Maas

Onlangs is ons milieueffectrapport (MER) verschenen. Het is belangrijk dat deze getoetst wordt door een onafhankelijke organisatie. Dat doet de Commissie voor de m.e.r. Dit is een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit een aantal deskundigen, met verschillende achtergronden. De Commissie is begin oktober langs geweest in het gebied en heeft onlangs een advies gegeven over ons rapport. De Commissie m.e.r. vindt dat ons rapport veel informatie geeft en goed leesbaar is.  De Commissie is te spreken over de uitwerking van onder andere archeologie, bodemkwaliteit en natuur. Positief is de Commissie ook over het vernieuwde dijkontwerp, dat minder ruimte in beslag neemt ten opzichte van het eerdere ontwerp.

De Commissie vindt dat het MER nog onvoldoende aandacht besteedt aan de (cultuurhistorische) waarden van de Lelyzone en aan het effect van de dijkaanpassingen op het landschap.

De komende weken vullen wij het rapport op deze onderdelen aan en dan volgt in januari het definitieve toetsingsadvies.

Op verzoek van de provincies Noord-Brabant en Gelderland is het rapport beoordeeld.

 

  • Lees hier het persbericht vanuit de commissie m.e.r. over de milieueffectrapportage van Meanderende Maas
  • Lees hier de milieueffectrapportage van project Meanderende Maas.