Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt advies uit

Op 22 januari 2019 heeft de commissie m.e.r. voor het project Meanderende Maas een advies uitgebracht over het op te stellen Milieueffectrapport (MER). De commissie m.e.r. is een onafhankelijk orgaan dat adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Het advies heeft betrekking op de reikwijdte en detailniveau van het te verrichten milieuonderzoek.

Een aantal punten die de commissie in haar advies meegeeft zijn:

  • Maak duidelijk in het MER welke veiligheidsproblemen per dijktraject opgelost moeten worden en motiveer daarmee de keuze voor het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is een pakket aan maatregelen aan de dijk, de rivier en het gebied, dat als basis dient voor het definitieve plan voor Meanderende Maas.
  • Beschrijf de kansen die in het plangebied aanwezig zijn voor de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Brabant en het Gelders Natuurnetwerk.
  • Beschrijf de verschillende doelstellingen van het project en hun rangorde en toets de alternatieven op doelbereik.
  • Beschrijf het afwegingsproces naar het voorkeursalternatief, zodanig dat duidelijk is hoe milieuargumenten daarbij een rol spelen.
  • Beschrijf de positieve en negatieve milieugevolgen van de alternatieven op de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden en de woon- en leefomgeving, en mogelijke maatregelen om negatieve gevolgen te beperken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Gelderland betrekt dit advies bij de vaststelling van de definitieve reikwijdte en detailniveau. Zij betrekt daarbij ook zienswijzen die ontvangen zijn op de concept Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) welke ter inzage heeft gelegen tot en met 6 december 2018 én het advies van Brabant Advies. Het besluit van de provincies zal naar verwachting medio februari worden genomen. Het project Meanderende Maas start vervolgens met het opstellen van het MER.

Lees hier het volledige advies van de commissie.