Definitieve gunning project Meanderende Maas aan Boskalis Nederland

Waterschap Aa en Maas heeft, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project definitief gegund aan Boskalis Nederland. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent de start van een samenwerking tussen Boskalis en de gemeenschappelijke projectorganisatie. Het gaat om een twee-fasen contract. Partijen gaan nu samen en in contact met de omgeving het voorlopig ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp en de besluiten, vergunningen en realisatie voorbereiden. Als alles voorspoedig verloopt start de realisatie medio 2023.

Twee-fasen contract

De definitieve gunning heeft betrekking op het twee-fasen contract van Meanderende Maas. De opdracht omvat adviesdiensten in de fase van de planuitwerking (fase 1) en als aan de randvoorwaarden voor de uitvoering wordt voldaan de realisatie van het werk (fase 2).

De projectorganisatie gaat samen met Boskalis Nederland de komende jaren het ontwerp en de planologische besluiten verder uitwerken en ook de voorbereiding voor de realisatie van het werk opstarten. Dit doen zij samen met bestuurlijke partners en omgeving. De planfase wordt naar verwachting eind 2022 afgerond en de verwachting is dat medio 2023 de uitvoering kan beginnen. De opdrachtverlening voor de realisatie van het werk zal 2023 plaatsvinden na besluitvorming hierover in de stuurgroep, waarin de partners van het project zijn vertegenwoordigd. Naar verwachting zal de dijk eind 2025 weer voldoen aan alle geldende eisen en eind 2027 en 2028 worden de natuurwaarden gekoppeld aan Kaderichtlijn Water en Natuurnetwerk Brabant opgeleverd.

Boskalis Nederland

Het project Meanderende Maas maakt deel uit het van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin 1.300 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen tot 2050 worden aangepakt. Naast dit project uit het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt Boskalis Nederland in dat kader ook met partners aan de versterking van de Markermeerdijken, de IJsseldijk Zwolle-Olst en de IJsseldijken in de Krimpenerwaard.

Project Meanderende Maas

Rijk en regio investeren samen in maatregelen voor waterveiligheid en kwaliteit van het gebied. De bestuurders van de betrokken organisaties hebben onlangs ingestemd met het voorlopig ontwerp. Nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 maken het nodig de 26 km lange Maasdijk aan de Brabantse zijde te versterken om 270.000 bewoners en bedrijven tot aan Oss en Den Bosch te beschermen. Dit gaat gebeuren door een combinatie van dijkversterking en rivierverruiming. De gecombineerde aanpak biedt kansen voor het gebied. De rivierverruiming is goed voor de kwaliteit van het water, de flora en fauna, zoals het rijk met het programma Kaderrichtlijn Water wil bereiken. De provincie Noord-Brabant gaat 600 hectare aaneengesloten riviernatuur toevoegen aan het Natuurnetwerk Brabant. Dit past in het programma Meer Maas van Natuurmonumenten en de Programmatische Aanpak Grote Wateren vanuit het rijk. Twee oude meanders bij Megen komen terug, De rivierverruiming levert de 1 miljoen m3 grond op voor de versterking van de nabijgelegen dijk. Het transport met vrachtwagens over de weg is daardoor beperkt en de CO2 uitstoot ook, een duurzame uitvoering.

In het hele gebied komen nieuwe en/of verbeterde fiets- en struin-/wandelroutes, respectievelijk 11 en 20 km. Ravenstein, onderdeel van de Zuiderwaterlinie kan nog meer het karakter van vestingstadje aan de rivier krijgen. De verbreding van de toegang tot het Burgemeester Delenkanaal verbetert de concurrentiepositie van de haven van Oss en de veiligheid voor de scheepvaart op de Maas.

Partners Meanderende Maas

De opdracht gevende partijen voor Meanderende Maas zijn waterschap Aa en Maas (aanbesteder), provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmonumenten en gemeente Oss. Samengewerkt wordt met waterschap Rivierenland, de gemeenten Wijchen en West Maas en Waal en de provincie Gelderland. Meanderende Maas maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.