Ecologisch veldonderzoek van start

Begin maart 2020 is in de uiterwaarden tussen Ravenstein en Alphen gestart met ecologisch veldonderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit is nodig om de maatregelen uit het voorkeursalternatief in de volgende fase, de planuitwerking, verder uit te kunnen gaan werken. Natuurorganisaties betrekken we bij het onderzoek.

Wet natuurbescherming

Voor de Wet natuurbescherming is het nodig dat een ecoloog gedurende één jaar in het veld dient te kijken of, en zo ja welke beschermde dieren en planten in het gebied aanwezig zijn (denk aan dassen, marters, bevers, vleermuizen e.d.). Met deze beschermde dieren dienen we tijdens de inrichting van het terrein rekening te houden. Het komende jaar kan iemand van ingenieursbureau Tauw op of rondom percelen van grondeigenaren dit veldonderzoek uitvoeren. Grondeigenaren zijn hierover op de hoogte gesteld via een brief. De onderzoeker voert het veldonderzoek zelfstandig uit en houdt afstand tot andere mensen in verband met het coronavirus.

Betrekken natuurorganisaties

De volgende natuurorganisaties betrekken wij bij het onderzoek:

  • IVN Maas en Waal
  • IVN Oss
  • Staatsbosbeheer Land van Maas en Waal
  • Staatsbosbeheer Brabant
  • Natuurmonumenten Maasuiterwaarden
  • Landschapsbeheer Oss
  • Dassenwerkgroep Brabant
  • Vogelwerkgroep Oss (is onderdeel van IVN Oss)
  • Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant

Binnenkort ontvangen de organisaties bericht over hoe wij de betrokkenheid organiseren.

Vragen over de werkzaamheden?

Mochten er nog vragen zijn over de genoemde werkzaamheden, neem dan contact op met omgevingsmanager Peter Rutten (prutten@aaenmaas.nl).