In gesprek met dijkbewoners via digitale dijktafels

In project Meanderende Maas is afgelopen half jaar hard gewerkt aan het gedetailleerder ontwerp voor de dijk. De dijk loopt langs gronden en huizen van ongeveer 400 particulieren. Het is dan ook belangrijk om hen goed te informeren en te raadplegen. Zodat we aandachtspunten horen en die in het vervolg kunnen meenemen. Eind januari en begin februari organiseerden wij daartoe digitale bijeenkomsten.

Informatie vooraf

Net als tijdens de verkenningsfase van het project hebben we dat nu ook weer gedaan via dijktafels. Maar dit keer digitaal. De fysieke ontmoeting moesten we missen. We hebben dit wel aangegrepen om belanghebbenden vóóraf al zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Hiertoe hebben we op de website een aparte pagina gemaakt met informatie en kaartmateriaal over het ontwerp van de hele dijk. De website is heel veel bekeken en bezoekers spendeerden veel tijd aan de informatie. De informatie is ook nu nog te bekijken op www.meanderendemaas.nl/dijk De ruim 130 deelnemers aan de digitale dijktafels beoordeelden in het algemeen de informatie en organisatie als goed.

Deelgebieden

Elke dijktafel richtte zich op een specifiek deel van de dijk. In kleine groepjes werden de bewoners geïnformeerd en konden zij hun vragen stellen en aandachtspunten meegeven. Naast individuele en meer locatie specifieke aandachtspunten werden er ook punten aan de orde gesteld die het bredere dijktraject aangaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het mogelijk optreden van schade aan woningen als gevolg van het plaatsen van de damwanden en/of mogelijke effecten die optreden in de grondwaterstanden. In een aantal gesprekken kwam ook de overlast die wordt ervaren door verkeer op de dijk naar voren (snelheid, recreatief verkeer). Op sommige locaties waar de dijk dichtbij woningen/tuinen ligt, zijn zorgen geuit over de impact van het ontwerp.

Vervolg

Het zijn onderwerpen die we meenemen bij de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp naar het definitief ontwerp. We blijven daarbij in contact met de omgeving op gezette momenten.

Navolgend op de dijktafels zijn er nog diverse individuele gesprekken gevoerd met bewoners die daar behoefte aan hadden. Daarnaast is zeer recent een petitie aan waterschap Aa en Maas aangeboden over de kademuur in Ravenstein.

Mensen die behoefte hebben aan meer informatie kunnen altijd de website raadplegen of contact opnemen met het projectteam, via info@meanderendemaas.nl.