Meanderende Maas verbindt kansen voor Brabant en Gelderland

De Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas is vastgesteld door Gedeputeerde Staten én Provinciale Staten van Gelderland en Noord-Brabant. Een belangrijke mijlpaal voor het project, want daarmee is de opdracht voor de uitvoering helder en kan de invulling verder vorm krijgen. Hoe kijken de gedeputeerden van de Provincie Noord-Brabant, Peter Smit en zijn collega uit Gelderland Peter van ’t Hoog naar Meanderende Maas?  Twee bestuurders over hoe het projectgebied waterveilig, mooier en economisch sterker wordt gemaakt.

Enorme kwaliteitsverbetering

De structuurvisie van de beide provincies gaat over dijkversterkingsmaatregelen aan de Brabantse zijde van de Maas. Daarnaast gaat het over maatregelen voor rivierverruiming en gebiedsontwikkeling zowel aan de Gelderse als Brabantse kant van de rivier. Gedeputeerde Peter Smit heeft namens de provincie Noord-Brabant sinds mei van dit jaar de portefeuille Water en Bodem onder zijn hoede. Een onderwerp dat hem als inwoner van het natuurrijke Oisterwijk persoonlijk aan het hart gaat. “Een groene omgeving brengt leefkwaliteit met zich mee. Het is dan ook een goede zaak dat bij Meanderende Maas ruimte is voor de zogenaamde koppelkansen. Het project is weliswaar gestart vanuit de noodzaak van waterveiligheid, maar andere mogelijkheden worden zo direct meegepakt. Zo’n 500 hectare groen krijgt daardoor een enorme kwaliteitsverbetering. Dat is een fors pluspunt.”

Wederzijdse belangen

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “We wisten al vrij snel dat we vanuit Gelderland wilden aanhaken bij Meanderende Maas. Zo realiseren we een fietspad en doen we aan behoud van de ruimtelijke kwaliteit en landschap. Omdat aan de kant van Noord-Brabant de dijken straks zijn aangepast aan de nieuwe normering en er is gedaan aan rivierverruiming, hoeven aan Gelderse kant de dijken minder te worden opgehoogd en versterkt.  Het landschap blijft daardoor intact en mooi. Aan de Gelderse kant worden de dijken door het waterschap Rivierenland gecontroleerd of ze voldoen aan de nieuwe normen.  In 2023 is de inventarisatie klaar, waardoor het zwaartepunt daar op dit moment net iets anders ligt.

Smaakt naar meer

Peter Smit: “Meanderende Maas is een goed voorbeeld van integraal riviermanagement, waarin Rijk en regio nauw samenwerken aan de samenhangende opgaven op het gebied van onder andere waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur en economische ontwikkeling en een goede doorvaart van de scheepvaart.” Peter Smit is voorzitter van de stuurgroep Deltaprogramma Maas. Binnen dat programma werken de provincies met alle partners in de regio’s een samenhangend pakket aan maatregelen uit, waar Meanderende Maas onderdeel van is. “Meanderende Maas is het verst in de procedure. Door de andere projecten langs de Maas wordt goed gekeken naar de ervaringen bij dit project. De bewoners en ondernemers zijn nauw betrokken bij het project, de participatie van de omgeving. Het lukt hier erg goed om de omgeving te blijven betrekken bij de plannen, wat zorgt voor draagvlak. Dat succes smaakt naar meer. Dus we willen ervan leren voor de gebieden die volgen.

Breed draagvlak

Meanderende Maas werkt toe naar een breed gedragen definitief ontwerp dat er eind 2022 moet liggen als resultaat van de planuitwerking. Van ’t Hoog: ” Zoals al eerder aangegeven is het waterschap Rivierenland aan het inventariseren wat er met de dijken aan de Gelderse zijde moet gaan gebeuren, om aan de nieuwe normen van waterveiligheid te kunnen voldoen. Na de inventarisatie, zal gaan blijken wat er eventueel nog moet gebeuren met de Gelderse dijken langs de Maas. Op basis daarvan gaat het dus allemaal echt gebeuren en kunnen we het voortraject afsluiten. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de planuitwerking. We gaan invullen hoe we doelen uit het voorkeursalternatief daadwerkelijk gaan realiseren. Daarmee wordt duidelijk waar en welke maatregelen we concreet gaan nemen.”  Vanuit Brabant wordt van harte ondersteund de ingezette koers te vervolgen. Smit: “Als provincie kun je ervoor zorgen dat de juiste verbindingen gelegd worden en er een veilige omgeving ontstaat waar mensen op het scherpst van de snede tot de beste oplossingen komen. Groots denken, klein handelen!”

Links op de foto staat Peter van ’t Hoog en rechts Peter Smit