Nieuwe generatie bakenbomen

De huidige bakenbomen zijn circa 80 jaar geleden geplant. Alle projectpartners zijn het erover eens dat de bakenbomenstructuur, een iconisch element in het Maaslandschap, behouden moet blijven. Door de hoge leeftijd van de bomen zullen er de komende decennia steeds meer bomen omvallen, waardoor een verbrokkeld beeld ontstaat. Daarom is enkele jaren geleden door alle gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat begonnen met een bakenbomenstrategie voor de hele bedijkte Maas, van Sambeek tot Geertruidenberg.

Vanuit project Meanderende Maas willen we zorgdragen voor een nieuwe generatie bakenbomen, zodanig dat het past binnen de nieuwe inrichting van het gebied. Dat kan door de aanplant van jonge bomen op het veelal verlaagde maaiveld. Daarmee garanderen we de markante lijn van bakenbomen in het landschap voor toekomstige generaties. We nemen daarmee een voorschot op verdere uitwerking en besluitvorming over een bakenbomenstrategie voor de hele bedijkte Maas. Daarin zullen, naast het aanplanten van jonge bomen, ook afspraken moeten worden gemaakt over eigendom, beheer en onderhoud. We benutten de slagkracht en de samenwerking vanuit het project om dit nu binnen Meanderende Maas te regelen.