Positieve beoordeling op milieueffectrapport Meanderende Maas door de Commissie voor de mer!

In november 2023 hebben wij een bericht gepubliceerd over het bezoek van de Commissie voor de mer aan ons projectgebied. Daarin was te lezen wie de Commissie voor de mer. is, en wat haar rol is. Binnen project Meanderende Maas zijn wij wettelijk verplicht om een ‘milieueffectrapport’ op te stellen. Dit rapport geeft aan wat de effecten zijn van het project op het milieu.

Rapport opnieuw beoordeeld

Het advies dat vorig jaar is uitgebracht door de commissie voor de mer, was al een stap in de goede richting. De commissie gaf in haar reactie op dit rapport aan dat er in het milieueffectrapport nog onvoldoende aandacht was voor de (cultuurhistorische) waarde van de Lelyzone. Ook vond de commissie dat het effect van de dijkaanpassingen op het landschap nog onvoldoende was uitgewerkt.

De afgelopen tijd is er door het projectteam daarom hard gewerkt om aanvulling op het rapport te schrijven. Deze aanvulling is beoordeeld, waarna er definitief een positief advies is gegeven door de commissie voor de mer. Dit is een mooie mijlpaal voor het project!

Begeleiding door provincie

De provincie Noord Brabant begeleidt dit proces: Jos van der Wijst (mer-coördinator provincie Noord-Brabant): ‘Wij zijn erg verheugd dat de Commissie het MER, nadat we dit hebben aangevuld, heeft goedgekeurd. In ons jargon heet dat dan een “positief toetsingsadvies”. Dat wil zeggen dat de milieu-informatie voldoende in beeld is gebracht voor besluitvorming. Het gaat daarbij om alle milieueffecten; zoals rivierkundige effecten, water, bodem, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuur, stikstof, ruimtegebruik, landschap, cultuurhistorie, archeologie en duurzaamheid. En ook de effecten tijdens aanleg zijn in beeld gebracht.

Het is, zeker bij grote complexe projecten als de Meanderende Maas, niet eenvoudig om alles goed en foutloos onderzocht te hebben. Niet voor niets wordt in meer dan 85% van de getoetste Nederlandse MER-en geen positief toetsingsadvies afgegeven door de Commissie-mer (bron: jaarverslag 2022). Na hertoetsing is dat nog steeds maar 75%. Een goed milieueffectrapport helpt enorm om een vlot en transparant besluitvormingsproces te waarborgen en duurzame investeringen te doen.”

Meer informatie