Riviernatuur terug in uiterwaard De Lymen

Natuurmonumenten is van plan in uiterwaard De Lymen ten westen van Batenburg de riviernatuur weer terug te brengen. Over een jaar of drie is het de bedoeling dat er een vogelrijk natuurgebied met geulen, grote grazers, bloemrijke stukken en moeras is ingericht, waarna de natuur het verder zelf invult. De bedoeling is ook dat de waterplanten en – dieren die horen bij de Maas hier weer volop de ruimte krijgen. Verder wil Natuurmonumenten het gebied openstellen voor wandelaars. Uiterwaard De Lymen is ruim 75 ha groot en is sinds kort aangewezen als rivier- en moerasnatuur in het natuurbeheerplan Gelderland. Natuurmonumenten werkt nauw samen met Rijkswaterstaat.

Relatie met Meanderende Maas

De Lymen ligt in projectgebied Meanderende Maas. Bij hoogwater zal het gebied gaan meestromen met de rivier. Dit draagt bij aan de waterstandsdaling goed voor de waterveiligheid, die gerealiseerd moet worden door Meanderende Maas.  De bakenbomen op de oever van de Maas staan op grond van Rijkswaterstaat. Voor de toekomst van deze bomen haakt Natuurmonumenten aan bij de aanpak van Meanderende Maas.

In voorbereiding

Het project De Lymen is in voorbereiding. Dat betekent dat er dit jaar allerlei onderzoeken gaan plaatsvinden, zoals de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van eventuele beschermde flora en fauna. Ook wordt gekeken of er geen kabels en leidingen of archeologische waarden liggen waar rekening mee gehouden moet worden. Verder zijn er gesprekken met direct belanghebbenden, informeert Natuurmonumenten de omgeving, krijgt het ontwerp gestalte en worden de vergunningen aangevraagd. De start van de uitvoering is voorzien en 2024 en mogelijk eind 2025 afgerond.

MeerMaas

De plannen voor de inrichting zijn onderdeel van het programma MeerMaas van Natuurmonumenten. De Lymen is toegevoegd aan het Gelders Natuur Netwerk en is daarmee een belangrijke ontbrekende schakel in het totale natuurnetwerk aan de Maas in de provincie Gelderland. Verder is het streven om in het stroomgebied van de Maas het waterleven te verbeteren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water, een taak van Rijkswaterstaat.

Communicatie met de omgeving

Bij het maken van een inrichtingsplan en realisatie van natuur hoort ook een communicatie met de omgeving. In eerste instantie met de betrokken partijen in het gebied. Maar ook zeker al in een vroeg stadium met de aanwonenden en belangstellenden uit Batenburg en Appeltern. Natuurmonumenten neemt hierin het voortouw, maar werkt hierin samen met de partner Rijkswaterstaat.

Informatie

Volg het project via de website van Natuurmonumenten. Met vragen kunt u terecht bij Lianne Schröder van Natuurmonumenten: l.schroder@natuurmonumenten.nl.