Stapsgewijs naar definitief ontwerp, besluiten en vergunningen

Project Meanderende Maas bevindt zich in de fase van de planuitwerking. Daarin werken wij de maatregelen uit het plan op hoofdlijnen, het voorkeursalternatief, verder uit tot een definitief ontwerp, besluiten en vergunningen. Wij doen dat in drie stappen.

Stap één: voorlopig ontwerp

De eerste stap was het maken van het voorlopig ontwerp. Afgelopen jaar is naar alle maatregelen uit het voorkeursalternatief verder onderzoek gedaan, ontworpen en gerekend. Ook heeft er afstemming plaatsgevonden met partnerorganisaties, direct belanghebbenden (individueel en in gebiedssessies), leden werkplaats en klankbord. Het ontwerp voor de dijk is in januari/februari tijdens digitale dijktafels besproken met bewoners en eigenaren van gronden aan de dijk. De resultaten van de participatieactiviteiten staan in het Participatieverslag. De stuurgroep heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp.

Stap twee: definitief ontwerp

Samen met de aannemer gaan we het voorlopig ontwerp in de tweede helft van 2021 tot in detail uitwerken tot het definitief ontwerp, stap twee. De aandachtspunten die wij hebben gekregen vanuit de omgeving tijdens de gebiedssessies, werkplaatsen, dijktafels en 1 op 1 contacten betrekken wij bij de verdere uitwerking van het definitief ontwerp. We gebruiken de informatie om het ontwerp verder te optimaliseren. Er zal maatwerk plaatsvinden voor specifieke locaties. De gelegenheid voor 1 op 1 contact en keukentafelgesprekken.

Stap drie: van definitief ontwerp naar besluiten en vergunningen

Volgens planning zijn medio 2022 het definitief ontwerp, alle ontwerp besluiten en vergunningen en de milieueffectrapportage gereed voor de terinzagelegging en de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Op basis daarvan kan in het najaar van 2022 de definitieve besluitvorming plaatsvinden. Met in 2023 de start van de uitvoering.