Start aankoop gronden

Om de maatregelen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling te kunnen uitvoeren is tijdige aankoop van gronden of het maken van afspraken over het gebruik van gronden nodig. Projectteam Meanderende Maas is daarom gestart met het benaderen van de eerste eigenaren, pachters, huurders of gebruikers van gronden. Met hen vinden de eerste gesprekken plaats. In de komende tijd zullen steeds meer uitnodigingen voor gesprekken uitgaan.

Waarom is aankoop of gebruik van grond nodig?

Binnen project Meanderende Maas is aankoop van grond nodig voor de uitvoering van de maatregelen voor de verbetering van de bescherming tegen hoogwater door:

1. Dijkversterking van waterschap Aa en Maas

2. Rivierverruiming en Kader Richtlijn Water van Rijkswaterstaat

Ook is er grond nodig voor:

3. Realisatie natuur die ligt in het Natuurnetwerk Brabant waarvoor Natuurmonumenten kopende partij is.

Aankoop ruilgrond

Projectorganisatie Meanderende Maas is bereid gronden buiten het projectgebied aan te kopen om deze uit te kunnen wisselen met gronden die binnen het projectgebied liggen. Dit kan helpen om de projectdoelen te bereiken.

De zogenoemde ruilgronden kunnen in overleg (vrijwillig) met een eigenaar worden aangekocht.

Wie zijn de grondverwervers en taxateurs?

Voor de aankoop, het gebruik en/of de taxatie van de gronden werkt projectorganisatie Meanderende Maas samen met twee bureaus/rentmeesterkantoren. De selectie van de bureaus heeft plaatsgevonden via een aanbestedingsprocedure. De geselecteerde bureaus zijn Hack Rentmeesters uit Heesch en Gloudemans BV uit Nuland.

Vragen?

Eigenaren, pachters, huurders of gebruikers van gronden die al benaderd zijn en vragen hebben, kunnen contact opnemen met de contactpersoon die zich heeft voorgesteld.

Met alle andere vragen over het project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager project Meanderende Maas, Peter Rutten (prutten@aaenmaas.nl) of omgevingsmanager Boskalis, Dick Schreuders (dick.schreuders@boskalis.com).