Terugblik deelgebiedssessies

Ook nu het project in de fase van planuitwerking is gekomen, blijft het belangrijk om de plannen te bespreken met de direct betrokkenen. Begin juli organiseerden we daarom vier zogenoemde deelgebiedssessies. Daar werden genodigden geraadpleegd over het gebied rondom de dijk bij Ravenstein, over de dijk van Macharen tot het kasteel bij Oijen, over de geul bij Appeltern – Maasbommel en over meander De Waarden. Er was waardering voor de manier waarop de avonden waren georganiseerd en voor de gepresenteerde inhoud. Tijdens de sessies werd duidelijk dat ieder gebied zo zijn eigen aandachtspunten kent.

De dijk bij Ravenstein

Zo ging het gesprek in Ravenstein vooral over de wijze waarop we uitdrukking kunnen geven aan de waterkering als grens van de karakteristieke vestingstad. Concreet gaat het dan over de kade als damwand, muur of groene dijk tussen de rondelen inclusief het behouden van een goede toegankelijkheid van De Heus. De coupure, een afsluitbare opening in de waterkering voor de weg naar De Heus, wordt gezien als de beste oplossing. Mede omdat we hiermee kunnen voorkomen dat geluidsoverlast sterker wordt, omdat de vrachtwagens van en op een hogere weg/dijk moeten optrekken en afremmen. Ook de dijk bij ’t Veerhuis is goed besproken. Daarvoor is gekeken hoe het terras op een goede manier ingepast kan worden.

De dijk van Macharen tot het kasteel bij Oijen

De deelnemers gaven tijdens de sessie over de dijk van Macharen tot het kasteel bij Oijen hun kijk op het behoud van het huidige pad op de dijk en het al dan niet verkeersluw maken van de weg op de dijk. Voor het pad zijn twee denkbare oplossingen: op de kruin of op de stabiliteitsberm aan de rivierzijde van de dijk. Alle aanwezigen wilden het pad op de kruin graag behouden vanwege het uitzicht. Het projectteam heeft aangegeven dat dat wellicht moeilijk te realiseren is vanwege onder andere de kosten. Over het wel of niet verkeersluw maken van de dijk bleek de voorkeur evenredig verdeeld. Duidelijk is dat er zorg is over de verkeersveiligheid vanwege hardrijders, veelal groepen wielrenners en motoren, mede omdat die allemaal door het dorp rijden.

De geul bij Appeltern – Maasbommel

In de sessie over het gebied rond de geul bij Appeltern – Maasbommel werd onder andere stil gestaan bij de ligging van het fietspad in relatie tot privacy. Ook het functioneren en de bereikbaarheid van de pontjes is besproken.  Daar komt geen verandering in. Daarnaast ging het over de inrichting van de geul in de uiterwaarden van Maasbommel. Er was begrip voor de maatregelen op hoofdlijnen en er werden goede suggesties gedaan voor de verdere uitwerking, bijvoorbeeld van de verschillende struinroutes.

Meander De Waarden

In de sessie over meander De Waarden lag de nadruk op de vraag of en op welke wijze de verbetering van de kwaliteit van het water (doel Kader Richtlijn Water) en recreatievaart te combineren zijn binnen de zone van de oude Maasloop. In één variant ligt de bevaarbare zone in de binnenbocht van het gebied en de KRW-geul(-en) aan de buitenkant. In de andere variant wisselt dit af. Het rondje varen is gericht op natuur-en landschap liefhebbers. Via fysieke maatregelen worden kajuitboten en jetski’s geweerd. Om een rondje te kunnen varen moet recreatievaart nog mogelijk worden gemaakt op het buitendijkse deel van Burgemeester Delenkanaal, maar dat kan alleen als het veilig is.

Tijdens iedere sessie werd in een goede sfeer waardevolle informatie gedeeld. Heel fijn – en belangrijk dus – dat dit soort fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn.