Terugblik dijktafels over definitief ontwerp

Het afgelopen jaar is er door het projectteam van Meanderende Maas hard gewerkt om het ontwerp voor de dijk verder uit te werken en definitief te maken. De dijk loopt langs gronden en huizen van ongeveer 400 particulieren. Het is dan ook belangrijk om hen goed te informeren en te raadplegen. Op 11, 17 en 19 mei organiseerden we daarom weer dijktafels. Deze keer zijn we in gesprek gegaan met ruim 100 dijkbewoners over het definitieve ontwerp van de dijk. In 2019 en 2021 zijn we ook in gesprek gegaan met de dijkbewoners, over de ideeën en ontwerpen die destijds opgesteld waren. Inmiddels zijn de ontwerpen doorontwikkeld en zijn er verbeteringen in aangebracht.

Informatie vooraf

Voorafgaand aan de dijktafels zijn de nieuwe dijkontwerpen gedeeld met de dijkbewoners via www.meanderendemaas.nl/dijk. Zo konden ze zich alvast voorbereiden op de bijeenkomsten en vragen verzamelen. Tijdens de dijktafels is er eerst kort een presentatie gegeven over de stappen die we hebben doorlopen om tot het ontwerp voor de dijkversterking te komen om het gebied in combinatie met rivierverruiming, te beschermen tegen hoogwater. Daarna zijn alle vragen van de dijkbewoners in een persoonlijk gesprek behandeld.

Reacties

De dijkbewoners zijn met onze projectteamleden in gesprek gegaan over het ontwerp specifiek bij hun perceel. Ook is er een doorkijk gegeven naar hoe de uitvoering van de werkzaamheden er uit gaat zien. De reacties van de dijkbewoners op de definitieve ontwerpen waren over het algemeen positief. Vooral naar de natuurontwikkeling kijkt men erg uit. Men was logischerwijs heel benieuwd naar het definitieve ontwerp voor de eigen voordeur. Ook waren er meerdere vragen over het toekomstige beheer van het gebied. Bij vragen over het beheer zal iemand van waterschap Aa en Maas langskomen. Meerdere dijkbewoners hebben ook aandacht gevraagd voor een zorgvuldige uitvoering in relatie tot hun woningen die dichtbij de dijk staan..

Vervolg

Project Meanderende Maas doorloopt vier grote stappen. Op dit moment zijn we in de slotfase van de Planuitwerking en zijn we bezig met de afronding van het definitief ontwerp. Er volgen nog verbeteringen na de dijktafels, uitwerkingen van een aantal maatwerklocaties en reacties van instanties die de plannen moeten goedkeuren (bevoegde gezagen) gaan we verwerken. Waar nodig informeren wij bewoners of bedrijven als er voor hun relevante zaken nog wijzigen in het ontwerp. Eind dit jaar start naar verwachting de tervisielegging waarbij er ook gelegenheid is om een zienswijze in te dienen. Dit zal breed bekend gemaakt worden, inclusief informatiebijeenkomsten.

De start van de werkzaamheden is medio 2023 voorzien, de dijk moet eind 2025 klaar zijn en de overige maatregelen eind 2028.