Uiterwaardentafel 16 april

Voor eigenaren en pachters van landbouwgronden in de Brabantse uiterwaarden was er op 16 april een bijeenkomst georganiseerd. Voor een 15-tal aanwezigen werd het project kort toegelicht. Ze gaven aan dat de nu nog aanwezige landbouwgronden in de uiterwaarden waardevol zijn voor de agrarische bedrijfsvoering. Men was kritisch op het feit dat de uiterwaarden in Brabant als Natuurnetwerk Brabant zijn bestemd en dat dit project daar invulling aan wil geven.

Vervolg

Als het voorkeursalternatief gereed is, kunnen we op hoofdlijnen zeggen welke gronden nodig zijn voor de maatregelen. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden die er zijn om de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant te combineren met agrarisch gebruik. We gaan met de betrokkenen daarover in gesprek. Eind 2019 zal de stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de betrokken organisaties bij het project, besluiten over het voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief zal via een zogenaamde structuurvisie begin 2020 ter inzage worden gelegd, samen met het milieueffectrapport. Van 2020 tot 2022 wordt dit plan en daarmee ook de ontwerpen voor de dijk in detail verder uitgewerkt.