Van zes mogelijke alternatieven naar één voorkeursalternatief

Eind 2019 moet er een voorkeursalternatief  voor project Meanderende Maas op tafel liggen. Een alternatief is een schets van het projectgebied, met maatregelen die de waterveiligheidsopgave oplossen en het gebied aantrekkelijker maken. Om dit doel te bereiken, gaan we de komende jaren van zes mogelijke alternatieven naar één voorkeursalternatief. Hierbij nemen we de wensen en ideeën van verschillende belanghebbenden mee. Hoe komen we tot dit voorkeursalternatief? Je leest het hieronder.

Wensen en kansen breed in beeld

De dijk tussen Ravenstein en Lith voldoet niet aan de wettelijke norm voor hoogwaterveiligheid. Hierdoor moet de dijk versterkt worden en de rivier de Maas verruimd. De dijkversterking en rivierverruiming bieden tegelijkertijd kansen voor de regio. Samen met omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden hebben we verkend op welke manier de toekomstige veiligheidsmaatregelen kunnen samengaan met het verbeteren van natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie. Die verkenning hebben we op verschillende manieren gedaan. Zo is in de werkplaatsen met bewoners en gebruikers van het gebied intensief meegedacht over de plannen. Vanuit deze verkenning zijn zes mogelijke alternatieven ontwikkeld voor de toekomstige inrichting van het gebied.  Het doel van deze mogelijke alternatieven is om het hele speelveld van wensen en kansen in beeld te brengen, zodat we niets over het hoofd zien. Elk alternatief bestaat uit een combinatie van maatregelen in het gebied, waarbij ieder alternatief een ander toekomstbeeld weergeeft.

Stuurgroep stelt vast

Deze zes mogelijke alternatieven leggen we voor aan de Stuurgroep Meanderende Maas. De Stuurgroep neemt de besluiten over het project. Hierin zitten bestuurders van alle projectpartners: Waterschap Rivierenland en Waterschap Aa en Maas, de gemeenten Oss, Wijchen en West Maas en Waal, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, Natuurmonumenten, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Zij stellen deze mogelijke alternatieven vast, van waaruit de drie kansrijke alternatieven samengesteld kunnen worden.

Van zes mogelijke naar twee kansrijke alternatieven

De volgende stap is dus om vanuit de zes mogelijke alternatieven twee kansrijke alternatieven te ontwikkelen. Bij deze ontwikkeling kijken we in hoeverre de alternatieven passen bij de doelen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Ook onderzoeken we de haalbaarheid van de verschillende maatregelen van de alternatieven. Zijn deze maakbaar, betaalbaar en vergunbaar? Deze beoordeling gebeurt onder meer in de werkplaatsen. Ook doen we onderzoek naar effecten op bijvoorbeeld natuurontwikkeling, archeologie en cultuurhistorie in het projectgebied. Vervolgens stellen we twee kansrijke alternatieven samen. Het voorstel met deze twee kansrijke alternatieven leggen we in september voor aan de Stuurgroep. Eind 2018 stellen de bestuurders de twee kansrijke alternatieven vast.

Van twee kansrijke alternatieven naar één voorkeursalternatief

De twee kansrijke alternatieven gaan we in 2019 verder onderzoeken. De alternatieven worden verder uitgewerkt en de milieu-effecten worden in beeld gebracht. In samenspraak met de partners en de omgeving (in onder meer de werkplaatsen) ontwikkelen we een plan op hoofdlijnen. Dit noemen we het voorkeursalternatief. Aan het eind van 2019 stelt de Stuurgroep het voorkeursalternatief vast. Dit is een pakket aan maatregelen aan de dijk, de rivier en het gebied, dat als basis dient voor het definitieve plan voor Meanderende Maas.

Van voorkeursoplossing tot en met uitvoering

Van 2020 tot en met 2022 wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt. Ook doorlopen we bestuurlijke besluitvormingsprocedures en selecteren we een aannemer. In 2023 starten naar verwachting de werkzaamheden. In 2028 is het project afgerond.