Verkeer op de dijk

In het afgelopen jaar heeft de gemeente Oss vanwege de dijkversterking Meanderende Maas onderzoek gedaan naar het verkeer. Hiervoor is op verschillende plekken op de dijk gekeken naar de hoeveelheid verkeer. In de planuitwerking van Meanderende Maas neemt de gemeente geen maatregelen om verkeer te verbieden op de dijk. Daarvoor is er op basis van de functie van de weg, de huidige hoeveelheid verkeer, de ambitie voor het gebied en verwachtingen over toename van recreatieverkeer nu geen aanleiding.

Een aantal bewoners heeft duidelijke signalen afgegeven over verkeersoverlast en drukte op mooie dagen door o.a. groepen wielrenners, motoren, cabrio’s en solexrijders. Te hard rijden en met name geluidsoverlast door motoren is een veel geuite klacht. Dat het drukker is op mooie dagen wanneer mensen vrij zijn is begrijpelijk. De gemeente stelt in overleg met aanwonenden en belanghebbende dorpsraden een monitoringsplan op. Door verkeer op de Maasdijk te volgen en te meten ontstaat meer inzicht in de ontwikkeling van verschillende verkeerstromen. Zo houdt de gemeente de vinger aan de pols.

Vragen en opmerkingen over verkeer op de dijk kunt u digitaal melden op www.oss.nl/melding of telefonisch via 140412. Heeft u specifieke vragen dan kunt u ook om contact vragen met de gebiedsbeheerder.