Zienswijzen over de aanleg van de gecombineerde fiets-wandelpaden in Macharen en Megen

Samen met de bevoegd gezagen is de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt aan een goed plan voor project Meanderende Maas. Een plan waarmee het gebied veiliger, mooier en aantrekkelijker wordt. Dat hebben we samen met de omgeving gedaan, omdat hierdoor de plannen alleen maar beter worden. Onder andere door diverse gesprekken via een intensief participatietraject. Ook kon zoals genoemd, iedereen een zienswijze indienen op de ontwerpplannen. Dat betekent overigens niet dat alle suggesties kunnen worden meegenomen in het definitieve plan. Neem bijvoorbeeld de aanleg van het gecombineerde fiets-wandelpad in zowel Macharen als Megen. Uit de zienswijzen blijkt dat niet iedereen daar voorstander van is.

Zienswijzen

Bewoners hebben zienswijzen ingediend waarin ze aangeven niet blij te zijn met het gecombineerde fiets- en wandelpad in Macharen en Megen. Zij wilden meer uitleg over waarom hiervoor gekozen is, en geven de voorkeur aan gescheiden paden. De keuze voor een gecombineerd pad is echter gemaakt voor extra verkeersveiligheid. Zo hoeven de fietsers namelijk niet meer samen met het autoverkeer over de weg én een betere en logischere recreatieve fietsroute gecreëerd. Hiervoor is ook brede steun bij omwonenden en betrokkenen.

Verkennning

Tijdens de verkenningsfase in 2018 is in overleg met de omgeving besloten tot een vrij liggend fietspad bij Macharen. Hier werd vanwege verkeersveiligheid voor gekozen omdat, fietsers en wandelaars hiermee gescheiden worden van autoverkeer zoals genoemd. Dit voorstel werd opgenomen in het Voorkeursalternatief (VKA), oftewel het plan op hoofdlijnen en vastgelegd in de Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas.

Bij de uitwerking van het VKA in 2020 is gekozen voor een vrij liggend fiets-/wandelpad op het buitentalud van de dijk. Extra wandelpaden werden onderzocht, maar vanwege ruimtebeperkingen en het uitgangspunt van een sober en doelmatig ontwerp, was dit niet haalbaar. In het ontwerp blijven de gecombineerde fiets-wandelpaden dan ook bestaan.

Extra struinpaden waar het kan

Om tegemoet te komen aan de zorgen, wordt een onverhard struinpad naast het fietspad aangelegd door vaker te maaien. Dit struinpad wordt vier keer per jaar gemaaid, in plaats van twee keer. Dit gebeurt tussen dijkpaal 528 en dijkpaal 535 bij Macheren en tussen dijkpaal 492 en 497 bij Megen. Hiermee hopen we toch een deel van de zorgen te kunnen wegnemen.