Commissie m.e.r. op bezoek om beeld te krijgen van project

De commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft maandag 19 november een bezoek gebracht aan de projecten Meanderende Maas én Demen-Dieden. Beide projecten doorlopen nu de procedure van de milieueffectrapportage. Met het bezoek aan het projectgebied, heeft de commissie een goed beeld gekregen van het gebied zelf en de dilemma’s die hier spelen.

Advies

De commissie m.e.r. is een onafhankelijk orgaan dat adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Voor project Meanderende Maas brengt de commissie m.e.r. een advies uit over het op te stellen Milieueffectrapport. Meanderende Maas heeft daarvoor een concept notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) opgesteld. De concept NRD lag tot en met 6 december 2018 ter inzage.

Functies gebied

Samen met de commissie hebben we een busrit door een deel van het projectgebied gemaakt. De leden van de commissie hebben zo een goed beeld gekregen van de dijk, de rivier en de uiterwaarden met oude meanders. Ook hebben ze kunnen zien welke functies het gebied heeft: waar is gebouwd? Waar wordt gerecreëerd? Hoe ziet de natuur eruit, zoals de bomen langs de dijk en de rivier? We hebben uitgelegd hoe de twee alternatieven zijn opgezet. En ook welke onderzoeksvragen er nog zijn om deze verder uit te werken, zodat we tot een goede en onderbouwde keuze kunnen komen voor het voorkeursalternatief.

Effecten Demen-Dieden en Meanderende Maas

De leden van de commissie hebben gevraagd naar de relatie van Meanderende Maas met andere ontwikkelingen langs de Maas. Ook waren ze geïnteresseerd in de effecten van project Demen-Dieden op Meanderende Maas. Biedt het plan Demen-Dieden voldoende ruimte om de beoogde dijkversterking te realiseren? Welk effect hebben beide plannen op kwelwater? We hebben uitgelegd dat Demen-Dieden een onderdeel is van Meanderende Maas, en dat we voortdurend met elkaar afstemmen over onderwerpen als deze.

Zienswijzen

Het advies van de commissie op de NRD Meanderende Maas komt medio januari naar buiten. In haar advies verwerkt de commissie de zienswijzen die zijn binnengekomen. De reikwijdte en het detailniveau van het MER wordt definitief vastgesteld door provincie Noord-Brabant. De adviezen van de commissie zijn openbaar. Kijk voor meer informatie over de commissie m.e.r.: www.commissiemer.nl