Vastgestelde besluiten 2024

Om de maatregelen uit het definitief ontwerp voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van project Meanderende Maas uit te mogen voeren, is een aantal formele besluiten en vergunningen van diverse overheden, zogenoemde bevoegde gezagen, nodig. Deze besluiten zijn door de bevoegde gezagen eerder in ontwerp vastgesteld en hebben van 17 augustus t/m 27 september 2023 ter inzage gelegen. Bekijk de informatie van de ter inzage van 2023. 

Vervolgens hebben de overheden de binnengekomen zienswijzen betrokken om te komen tot definitieve besluiten en vergunningen. De vastgestelde besluiten en vergunningen liggen nu van 23 mei t/m 4 juli 2024 ter inzage. De beoordeling/beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in een ‘Nota van Antwoord’, welke samen met de vastgestelde besluiten nu zijn gepubliceerd. In de Nota van Antwoord is ook beschreven of er naar aanleiding van de zienswijzen wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. In de Nota van Antwoord vermelden wij ook hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State. Iedereen die een zienswijze/reactie heeft ingediend, heeft persoonlijk bericht gekregen.

U kunt hier alle vastgestelde besluiten inclusief bijbehorende documenten in één overzicht vinden

Op deze pagina

Op deze pagina krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 • Welke vastgestelde besluiten liggen er ter inzage, wat staat erin en wie heeft waarover besloten?
 • Waar en wanneer kan ik de ontwerpbesluiten bekijken?
 • Waar en wanneer zijn de inloopbijeenkomsten?
 • Hoe kan ik beroep instellen?
 • Bij wie kan ik terecht met vragen?
 • Hoe gaat het verder na de terinzagelegging?

Welke vastgestelde besluiten liggen er ter inzage, wat staat erin en wie heeft waarover besloten?

Er liggen veel documenten ter inzage. Voor zo’n groot project zijn namelijk veel besluiten nodig. En dus zijn er ook veel documenten met bijbehorende kaarten nodig. Deze documenten zijn essentieel, omdat we alle ontwerpkeuzes zo goed mogelijk moeten en willen verantwoorden. Neem er dus even de tijd voor om de relevante stukken door te nemen en te zien wat voor u van belang is. Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In totaal hebben 121 belanghebbenden een zienswijze ingediend op het project Meanderende Maas. In de Nota van Antwoord Bijlage 1 wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven. Ook is aangegeven welke zienswijzen tot wijzigingen van de plannen hebben geleid.

U kunt hier alle vastgestelde besluiten inclusief bijbehorende documenten in één overzicht vinden

Tip: soms duurt het even voordat een bestand goed gedownload kan worden, dus klik dan gewoon even opnieuw.

Om inzicht te geven in welke documenten voor u relevant of interessant zijn hebben we de documenten nader toegelicht in 7 aparte pagina’s.

 • Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas. Dit projectplan beschrijft de maatregelen in de Maasuiterwaarden tussen Ravenstein en de stuw bij Lith (aan zowel Noord-Brabantse als Gelderse zijde) gericht op de waterveiligheid (rivierverruiming) en de waterkwaliteit (bijdrage aan het behalen van de doelen op grond van de Kaderrichtlijn Water), bestaande uit de aanleg van geulen en weerdverlaging.

 • ProjectMER (MER staat voor Milieueffectrapportage). Het ProjectMER brengt de effecten van de beoogde maatregelen van het project Meanderende Maas op het milieu en de leefomgeving in beeld en beschrijft welke maatregelen worden genomen om negatieve effecten te voorkomen, te verkleinen of te compenseren.

 • Provincie Noord-Brabant. Op deze pagina staan de relevante vastgestelde besluiten en bijbehorende documenten specifiek voor het deel van het projectgebied dat in de provincie Noord-Brabant ligt. Dit betreft:
  • beschikking ontgrondingenwet
  • herziening bestemmingsplan Meanderende Maas 2022
  • omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan aanleg wegen Oss
  • omgevingsvergunning kappen en herplant Oss
  • watervergunning Haven Megen
  • watervergunning verleggen Maasbommelse Veerweg
  • watervergunning vegetatie uiterwaarden
  • watervergunning watergang Diedensche Uiterdijk
  • verkeersbesluit afwaarderen Maasakkerstraat Oss

Ook de twee eerder genoemde projectplannen en de vastgestelde besluiten op basis van de Wet natuurbescherming en Nota Bodembeheer en Waterbodemkwaliteitskaart (zie hieronder) zijn van toepassing op het deel van het projectgebied dat in Noord-Brabant ligt.

 • Provincie Gelderland. Op deze pagina staan de relevante vastgestelde besluiten en documenten specifiek voor het deel van het projectgebied dat in de provincie Gelderland ligt. Dit betreft:
  • beschikking ontgrondingenwet
  • omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan (geul Maasbommel-west, maaiveldverlaging, drempel Appeltern, fietspad Maasbommel) – West Maas en Waal
  • omgevingsvergunning kappen en herplant West Maas en Waal
  • watervergunning fietspad Maasbommel

Ook het eerder genoemde projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas en de vastgestelde besluiten op basis van de Wet natuurbescherming en Nota Bodembeheer en Waterbodemkwaliteitskaart (zie hieronder) zijn van toepassing op het deel van het projectgebied dat in Gelderland ligt.

 • Wet Natuurbescherming. Op deze pagina staan de relevante vastgestelde besluiten en documenten die nodig zijn op basis van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Dit betreft:
  • ontheffing soortenbescherming Wnb
  • positieve afwijzing vergunning gebiedsbescherming Wnb. Met deze positieve afwijzing worden de maatregelen van project Meanderende Maas onder voorwaarden mogelijk gemaakt. In een eerdere fase was er sprake van een aanvraag tot een vergunning. Na berekeningen met de nieuwste versie van AERIUS-Calculator is echter gebleken dat een vergunning niet langer nodig is. Er is daarom op de eerdere vergunningaanvraag beslist met een ‘positieve afwijzing’.

Waar en wanneer kan ik de besluiten en vergunningen bekijken?

Waar en wanneer zijn de inloopbijeenkomsten?

Hoe kan ik beroep instellen?

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Hoe gaat het verder na de terinzagelegging?