Projectplan Waterwet Dijkversterking Ravenstein-Lith

Dit projectplan gaat over de maatregelen voor de dijkversterking van de Brabantse Maasdijk tussen Ravenstein en de sluis bij Lith als onderdeel van project Meanderende Maas. Ook beschrijft het de wijze waarop we de werkzaamheden van plan zijn te gaan uitvoeren en de maatregelen om nadelige gevolgen te verminderen. Het projectplan heeft een aantal bijlagen met aanvullende informatie en onderbouwing.

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In totaal hebben 121 belanghebbenden een zienswijze ingediend op het project Meanderende Maas. In de Nota van Antwoord Bijlage 1 wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven. Ook is aangegeven welke zienswijzen tot wijzigingen van de plannen hebben geleid.

Graag helpen wij u op weg naar de informatie die voor u als dijkbewoner of eigenaar van grond langs de dijk belangrijk is. Heeft u vragen, kom naar de inloopbijeenkomsten of mail naar info@meanderendemaas.nl en wij nemen contact met u op.

Projectplan Waterwet Dijkversterking Ravenstein – Lith en bijlagen

Het projectplan Waterwet dijkversterking Ravenstein – Lith kunt u hier (gewijzigd) inzien en/of downloaden. Het projectplan voor de dijkversterking is goedgekeurd (zie het goedkeuringsbesluit van de Provincie Noord-Brabant) door de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant en door waterschap Aa en Maas (zie het besluit van waterschap Aa en Maas).

Op deze pagina vindt u alle bijlagen van het projectplan.

Tip: soms duurt het even voordat een bestand goed gedownload kan worden, klik dan gewoon even opnieuw.

I & II Plankaart en dwarsprofielen

In een plankaart is voor elk dijkvak een kaart te zien waarop het ruimtebeslag van de maatregelen aan de dijk is weergegeven (ofwel de grenzen, waarbinnen de maatregelen plaatsvinden). Ook is af te lezen welke maatregelen zijn voorzien, zoals waar de (nieuwe) kruin van de dijk komt, waar taluds liggen, waar asfalt (weg of fietspad) komt en waar constructies (zoals een heavescherm of stabiliteitsscherm) zullen komen. Daarnaast is ook het ‘tijdelijk ruimtebeslag’ te zien, dat is de ruimte die alleen benodigd is tijdens de aanleg en is te zien hoe wordt omgegaan met de bomen.  De dwarsprofielen zijn gedetailleerde tekeningen waarin exacter staat hoe we de dijk versterken (inclusief hoogtes en dieptes) en weer afwerken. Al deze kaarten zijn opgedeeld per dijksectie.

Klik hieronder op de plankaart of dwarsprofielen van de dijksectie van uw interesse. Per dijksectie hebben we de informatie uit bovengenoemde bijlagen zoveel mogelijk bij elkaar gezet. Alle dwarsprofielen (gewijzigd) zijn ook samengevoegd te downloaden.

 1. Ravenstein: plankaart (gewijzigd) en dwarsprofielen (gewijzigd).
 2. Neerlangel (2A) en Demen-Dieden (2B): plankaart (gewijzigd) en dwarsprofielen (gewijzigd).
 3. Diedensche Uiterdijk: plankaart (gewijzigd) en dwarsprofielen (gewijzigd).
 4. Megen: plankaart en dwarsprofielen (gewijzigd).
 5. Achterzijde Megen (5A) en De Waarden (5B): plankaart (gewijzigd) en dwarsprofielen (gewijzigd).
 6. Macharen: plankaart (gewijzigd) en dwarsprofielen (gewijzigd).
 7. Ossekamp (7A) en Boveneind (7B): plankaart (gewijzigd) en dwarsprofielen (gewijzigd).
 8. Oijen: plankaart (gewijzigd) en dwarsprofielen (gewijzigd).
 9. Benedeneind (9A) en Hemelrijkse Waard (9B): plankaart (gewijzigd) en dwarsprofielen (gewijzigd).
 10. Lithoijen (10): plankaart (gewijzigd) en dwarsprofielen (gewijzigd).
 11. Provinciale weg N625 Lithoijen (11): plankaart (gewijzigd) en dwarsprofielen (gewijzigd).

III Milieueffectrapport (Project MER)

Voor project Meanderende Maas is een ProjectMER opgesteld waarin de effecten van alle maatregelen in het project op het milieu, onder meer van de aanleg van geulen en weerdverlaging én van de dijkversterking,  zijn beschreven. Het gaat om gevolgen voor onder meer water, natuur, woon- en leefomgeving, landschap en de gebruiksfuncties. Ook staat in het projectMER welke maatregelen worden getroffen om negatieve effecten te verkleinen, te voorkomen of te compenseren.

IV Factsheet redeneerlijn dijkoplossing

In dit document is per dijkvak omschreven welke maatregelen voorgesteld zijn om de dijk te versterken en waarom gekozen is voor een dergelijke oplossing.

V Beheerdocument

Dit document is komen te vervallen

VI Grondverwervingstekeningen - Dijk

In deze tekeningen ziet u welke grenzen gelden voor de aankoop van benodigde gronden of te gebruiken gronden voor de dijkversterking. Ook deze tekeningen zijn gecombineerd per dijksectie. Klik hieronder op de naam van de dijksectie van uw interesse.

 1. Ravenstein (gewijzigd)
 2. Neerlangel (2A) en Demen-Dieden (2B) (gewijzigd)
 3. Diedensche Uiterdijk (gewijzigd)
 4. Megen (gewijzigd)
 5. Achterzijde Megen (5A) en De Waarden (5B) (gewijzigd)
 6. Macharen (gewijzigd)
 7. Ossekamp (7A) en Boveneind (7B) (gewijzigd)
 8. Oijen (gewijzigd)
 9. Benedeneind (9A) en Hemelrijkse Waard (9B) (gewijzigd)
 10. Lithoijen (gewijzigd)
 11. Provinciale weg N625 Lithoijen (gewijzigd)

VII Programma van eisen archeologie

In een Programma van Eisen (PvE) archeologie is (in overleg met bevoegde gezagen) vastgelegd op welke wijze tijdens de uitvoering rekening dient te worden gehouden met de archeologische waarden in het gebied. Voor de dijkversterking zijn twee PvE’s relevant: één voor werkzaamheden ter hoogte van kleiinkassingen en sloten en één voor plaatsen waar de dijk wordt ontgraven en verlaagd voor een herprofilering.

Er is ook een kaart gemaakt van de archeologische verwachtingen waarop verschillende dijktypes en cultuurlandschappen zijn weergegeven.

VIII Kaarten inventarisatie Kabels en leidingen

Deze kaarten geven de huidige ligging van de kabels en leidingen in het projectgebied weer. Ook deze tekeningen zijn gecombineerd per dijksectie. Klik hieronder op de naam van de dijksectie van uw interesse. Er is ook een kaart met het totaaloverzicht beschikbaar.

 1. Ravenstein
 2. Neerlangel (2A) en Demen-Dieden (2B)
 3. Diedensche Uiterdijk
 4. Megen
 5. Achterzijde Megen (5A) en De Waarden (5B)
 6. Macharen
 7. Ossekamp (7A) en Boveneind (7B)
 8. Oijen
 9. Benedeneind (9A) en Hemelrijkse Waard (9B)
 10. Lithoijen
 11. Provinciale weg N625 Lithoijen

IX bijlage is komen te vervallen

X Watercompensatie binnen project Meanderende Maas

Binnen het project Meanderende Maas wordt een aantal watergangen gedempt. Vanuit de keur van  waterschap Aa en Maas gelden regels voor het dempen van water en gelden regels voor het compenseren van demping van oppervlaktewater. Het doel van deze notitie is het in beeld brengen van de demping van oppervlaktewater binnen het project Meanderende Maas en hoe de watercompensatie wordt geborgd.

XI Rivierkundige beoordeling

In dit document zijn de effecten van het project Meanderende Maas op rivierkundige aspecten inzichtelijk gemaakt. Denk daarbij aan effecten op de waterstand, sedimentatie, erosie en dwarsstroming op de rivier.

XII Participatieverslag

Het Participatieverslag (gewijzigd) is een samenvatting van wat er aan participatie- en communicatieactiviteiten tijdens de fasen van verkenning en planuitwerking van het project tot aan de terinzagelegging heeft plaatsgevonden.

XIII Conditionerend onderzoek Conventionele Explosieven

In dit document staan de uitkomsten omschreven van het onderzoek naar conventionele explosieven in het projectgebied. Denk aan het mogelijk vóórkomen van munitie en niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook bevat het document een advies hoe rekening  gehouden moet worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met de mogelijke aanwezigheid van deze munitie.

XIV Ruimtelijke inrichtingskaart, exclusief zelfrealisatiegebieden

Op deze kaart (gewijzigd) is de totale toekomstige inrichting van de uiterwaarden (en een deel van de dijk) op hoofdlijnen te zien. Let op: Op deze kaart is niet het hele dijktraject van Ravenstein tot Lith te zien, enkel het stuk waar ook in de uiterwaarden maatregelen zijn voorgesteld. Voor de maatregelen aan de dijk (van Ravenstein tot Lith) verwijzen we naar de plankaarten onder bijlage 1.

XV Recreatieroutenetwerken, exclusief zelfrealisatiegebieden

Op deze kaart (gewijzigd) staat op hoofdlijnen de toekomstige inrichting van het gebied voor wat betreft recreatieve voorzieningen, zoals fietspaden en wandelpaden.

XVI Kaarten en doorsnede beschrijving dijkontwerp per sectie

Dit document (gewijzigd) bevat kaarten en doorsnedes van alle dijksecties met informatie en toelichting op de voorgenomen maatregelen aan de dijk. Het document is puur ter informatie/toelichting en illustratie, er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze kaart. Bij eventuele afwijking van kaarten in dit document ten opzichte van de plankaarten en dwarsprofielen (bijlage I en II); zijn de kaarten van bijlagen I en II leidend.

XVII Ruimtelijk kwaliteitsbeeld Meanderende Maas

Het gebied langs de Maas tussen Ravenstein en Lith staat voor een grootse ontwikkeling: de dijk wordt er versterkt en de uiterwaarden ondergaan een grote wijziging door natuurontwikkeling en herstel van de meanders van de oude rivierloop. Het behouden en realiseren van een aantrekkelijk gebied is daarbij, naast waterveiligheid, een belangrijk uitgangspunt. Het Ruimtelijk Kwaliteitsbeeld zorgt voor het vasthouden van de gewenste ruimtelijke kwaliteit.

XVIII Meanderende Maas onderbouwing buitendijks ruimtebeslag

In dit document is omschreven waarom op een aantal trajecten de dijkversterking aan de rivierzijde plaatsvindt. Deze onderbouwing is relevant/bedoeld voor de rivierbeheerder (Rijkswaterstaat).