Milieueffectrapport (ProjectMER)

Om de maatregelen mogelijk te maken moeten wettelijke procedures worden gevolgd en daar hoort het opstellen van een milieueffectrapport (in deze fase van de planvorming een project-MER) bij. Voor project Meanderende Maas is een project-MER opgesteld waarin de effecten van alle maatregelen in het project, onder meer van de aanleg van geulen en weerdverlaging én van de dijkversterking, zijn beschreven. Het project-MER heeft meerdere bijlagen met aanvullende informatie en onderbouwing.

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. 

Naar aanleiding van het voorlopig advies van de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is een aanvulling op het project-MER opgesteld. De Commissie concludeerde vervolgens in haar toetsingsadvies dat het MER en de aanvulling voldoende informatie bevatten om het milieubelang volwaardig mee te kunnen nemen in de besluitvorming.

Het project-MER, en de aanvullingen daarop, is een formele bijlage bij de volgende (ontwerp)besluiten en -vergunningen:

Graag helpen wij u op weg naar de informatie die voor u belangrijk is. Heeft u vragen, kom naar de inloopbijeenkomsten of mail naar info@meanderendemaas.nl en wij nemen contact met u op.

Milieueffectrapport (MER) en bijlagen

Het project-MER en de aanvullingen hierop kunt u hier inzien en/of downloaden. Op deze pagina vindt u alle bijlagen bij het project-MER. Bijlage I en II zijn te vinden in het hoofddocument; dit betreft de begrippenlijst (met een uitleg van moeilijke begrippen) en de referentielijst (gehanteerde bronnen).

Tip: soms duurt het even voordat een bestand goed gedownload kan worden, klik dan gewoon even opnieuw.

III. PlanMER

Tijdens de verkenning van het project Meanderende Maas is er een MER eerste fase (ofwel planMER) opgesteld voor de vastgestelde Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas met de afweging en beoordeling van de kansrijke alternatieven en van het voorkeursalternatief.

IV. Recreatieroutenetwerken, exclusief zelfrealisatiegebieden

Op deze kaart staat op hoofdlijnen de toekomstige inrichting van het gebied voor wat betreft recreatieve voorzieningen, zoals fietspaden en wandelpaden.

V. Ruimtelijke inrichtingskaart, exclusief zelfrealisatiegebieden

Op deze kaart is de totale toekomstige inrichting van de uiterwaarden (en een deel van de dijk) op hoofdlijnen te zien. Let op: Op deze kaart is niet het hele dijktraject van Ravenstein tot Lith te zien, enkel het stuk waar ook in de uiterwaarden maatregelen zijn voorgesteld. Voor de maatregelen aan de dijk (van Ravenstein tot Lith) verwijzen we naar de plankaarten onder bijlage 1.

VI. Trade-off Matrices

Om te komen tot voorkeursoplossingen voor de dijkversterking zijn milieueffecten van specifieke varianten (binnen het voorkeursalternatief, oftewel plan op hoofdlijnen, uit de verkenning) in beeld gebracht. Datzelfde is gedaan voor varianten voor de geul Maasbommel-West. Deze documenten laten deze effectanalyse (‘trade-off’) zien.

VII. Onderzoeken (natuur)

Voorafgaand aan en tijdens het maken van de plannen zijn diverse ecologische onderzoeken uitgevoerd. Voor het ProjectMER is onder meer een bureaustudie gedaan en een veldonderzoek om de aanwezige natuurwaarden in beeld te brengen en om eventuele knelpunten te identificeren die van invloed kunnen zijn op de keuzes in het ontwerp. Zie onderstaande documenten:

VIII. Onderzoeken (geohydrologisch)

IX. Stikstofdepositie

Er is onderzoek gedaan naar de invloed van de maatregelen van het project op de stikstofdepositie, oftewel de uitstoot van stikstof, zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als na afloop wanneer de uitvoering gereed is. Er is één hoofdocument met uitgangspunten voor en uitkomsten van het onderzoek naar stikstofdepositie. Omdat er in de ontwerp besluiten naar verschillende versies van deze notitie wordt verwezen zijn hier twee versies te downloaden (20 april en 27 juli 2023). De bijlagen bij de notities zijn afzonderlijk te downloaden:

  1. AERIUS berekening gebruiksfase
  2. AERIUS berekening aanlegfase maatgevend jaar inclusief referentiesituatie
  3. AERIUS berekening referentiesituatie
  4. AERIUS berekening gebruiksfase inclusief referentiesituatie
  5. Notitie onderbouwing intern salderen

IXa. Passende beoordeling stikstofdepositie Meanderende Maas

In de Passende beoordeling is beoordeeld of er, als gevolg van de maatregelen in project Meanderende Maas, sprake kan zijn van significante effecten op Natura 2000-gebieden. Rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden (artikel 2.8, eerste lid Wet Natuurbescherming). Omdat er in de ontwerp besluiten naar verschillende versies van de Passende beoordeling wordt verwezen zijn hier twee versies te downloaden (3.0 en 4.0).

XII. Geluidsonderzoek

In bijlage XIIa zijn de akoestische effecten van de akoestisch maatgevende bouwactiviteiten weergegeven met geluidcontouren en contourafstanden. Zodra er meer duidelijk is over de werkwijze en het toegepaste materieel kan een nadere beschouwing plaatsvinden.

In bijlage XIIb zijn de werkzaamheden en de (geluids-) contourafstanden ten gevolge van deze werkzaamheden in kaart gebracht voor het aspect Natuur.

XIII. Trillingsanalyse

Met deze trillingsanalyse – op basis van drie locatie specifieke berekeningen – is in beeld gebracht tot welke afstand van het werkgebied tot de bebouwing een risico bestaat op schade aan gebouwen. Dit document heeft inzicht gegeven bij de te maken keuzes over de uitvoering van de dijkversterking.

XIV. Rapportage doelbereik en milieueffecten

In dit rapport is het voorlopig ontwerp op een aantal onderdelen (te maken keuzes van voorlopig naar definitief ontwerp) getoetst op de mate van doelbereik en de impact op milieueffecten. De uitkomsten zijn meegenomen in de keuzes naar een definitief ontwerp.

XV. Compensatieplan Natuur Netwerk Brabant (NNB)

Dit document beschrijft de opgave voor compensatie van Natuur Netwerk Brabant en de wijze waarop de compensatie wordt geborgd.