Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Op deze pagina zijn meerdere documenten die ter inzage liggen gebundeld. Het gaat om documenten die ter inzage liggen welke betrekking hebben op het deel van het projectgebied dat in de provincie Gelderland ligt. Dit betreft:

 • beschikking ontgrondingenwet
 • omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan (geul Maasbommel-west, maaiveldverlaging, drempel Appeltern, fietspad Maasbommel) – West Maas en Waal
 • omgevingsvergunning kappen en herplant West Maas en Waal
 • watervergunning fietspad Maasbommel

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In totaal hebben 121 belanghebbenden een zienswijze ingediend op het project Meanderende Maas. In de Nota van Antwoord Bijlage 1 wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven. Ook is aangegeven welke zienswijzen tot wijzigingen van de plannen hebben geleid.

Naast de documenten op deze pagina is voor inwoners en belanghebbenden voor het deel van het projectgebied dat in de provincie Gelderland ligt ook het projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas, de ontwerp besluiten in het kader van de Wet natuurbescherming en de Nota Bodembeheer en Waterbodemkwaliteitskaart relevant.

Tip: soms duurt het even voordat een bestand goed gedownload kan worden, klik dan gewoon even opnieuw.

Beschikking ontgrondingenwet

Ter inzage ligt de beschikking ontgrondingenwet (gewijzigd). In het besluit worden de ontgrondingen voor project Meanderende Maas aan de Gelderse zijde bij de geul Maasbommel-West, Maasbommel-Oost en de drempel Appeltern onder voorwaarden toegestaan. De ontgrondingsvergunning heeft meerdere afzonderlijk toegevoegde bijlagen die hieronder zijn toegelicht.

Tekeningen met locatie aanduiding van de ontgronding op een topografische ondergrond

Er is een hoogtekaart met de huidige hoogte aan de Gelderse zijde en hoogtekaart met de ontwerp hoogte aan de Gelderse zijde. Ook is er een ruimtelijke inrichtingskaart (gewijzigd) met op hoofdlijnen alle maatregelen van project Meanderende Maas  en een variant van de ruimtelijke inrichtingskaart exclusief de zelfrealisatiegebieden (gewijzigd).

Technische tekeningen per deelgebied van ontgraving en technische dwarsprofielen

Er is een overzichtskaart van de te ontgraven delen en drie kaarten van afzonderlijke gebieden: Maasbommel West, Maasbommel Oost en Drempel Appeltern.

Op deze kaarten ziet u op welke hoogte het maaiveld ligt na realisatie van de maatregelen (onder meer de aanleg van de geulen en de weerdverlaging); dit wordt ook wel de ‘ontwerphoogte’ genoemd. Dat ziet u op de gekleurde kaartjes per deelgebied.

ProjectMER (MER 2e fase)

Voor project Meanderende Maas is een ProjectMER opgesteld waarin de effecten van alle maatregelen in het project op het milieu, onder meer van de aanleg van geulen en weerdverlaging én van de dijkversterking,  zijn beschreven. Het gaat om gevolgen voor onder meer water, natuur, woon- en leefomgeving, landschap en de gebruiksfuncties. Ook staat in het projectMER welke maatregelen worden getroffen om negatieve effecten te verkleinen, te voorkomen of te compenseren.

PlanMER (MER 1e fase)

Tijdens de verkenning Meanderende Maas is er een MER 1e fase (ofwel planMER) opgesteld voor de vastgestelde Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas met de afweging en beoordeling van de kansrijke alternatieven en van het voorkeursalternatief.

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan West Maas en Waal

Ter inzage ligt het besluit omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan West Maas en Waal inclusief een aantal bijlagen. Met de vergunning worden de maatregelen: graven geul Maasbommel-West en toepassen grootschalig grondverzet voor realisatie van geul Maasbommel-West en Maasbommel-Oost en de drempelverlaging Appeltern en het aanleggen van verharding voor het fietspad Maasbommel onder voorwaarden mogelijk gemaakt.

Bij de aanvraag is een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd met de volgende bijlagen:

 1. Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden:  Op deze kaart is de totale toekomstige inrichting van de uiterwaarden op hoofdlijnen te zien.
 2. Legenda bij inrichtingskaarten: De legenda is opgenomen in een bijlagepagina in het rapport ‘Ruimtelijke onderbouwing’ en staat ook op de Ruimtelijke inrichtingskaart.
 3. Stappenplan grootschalig grondverzet: In dit document staat omschreven op welke wijze het project Meanderende Maas past binnen het gemeentelijk beleid voor grootschalig grondverzet.
 4. ProjectMER: Zie aparte pagina met stukken.
 5. Legenda geomorfogenetische en archeologische potentie- en advieskaart: Dit betreft de legenda behorend bij de kaarten met archeologische waarden en verwachtingen op pagina 45 van de Ruimtelijke onderbouwing.
 6. Tekeningen kabels en leidingen: Op deze tekeningen ziet u de huidige ligging van de kabels en leidingen in het projectgebied. Er is een tekening van Appeltern, Maasbommel Oost en Maasbommel West.
 7. Conditionerend onderzoek Conventionele Explosieven: In dit document staan de uitkomsten omschreven van het onderzoek naar conventionele explosieven in het projectgebied. Denk aan het mogelijk vóórkomen van munitie en niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook bevat het document een advies hoe rekening  gehouden moet worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met de mogelijke aanwezigheid van deze munitie.
 8. Participatieverslag: Het Participatieverslag is een samenvatting van wat er aan participatie- en communicatieactiviteiten tijdens de fasen van verkenning en planuitwerking van het project tot aan de terinzagelegging heeft plaatsgevonden.

Omgevingsvergunning kappen en herplant

Om de maatregelen van het project Meanderende Maas uit te kunnen voeren moeten we ook bomen verwijderen in het projectgebied. Daarom ligt een besluit omgevingsvergunning kappen (gewijzigd) inclusief bijlagen ter inzage (bijlage afzonderlijk te downloaden: Activiteitenplan Wet Natuurbescherming). Met de vergunning wordt het kappen van bomen, dat nodig is om de maatregelen van het project  Meanderende Maas uit te kunnen voeren, onder voorwaarden mogelijk gemaakt.

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning is een Begeleidend schrijven (gewijzigd) opgesteld. Met de volgende bijlagen:

 1. Planning bomenkap en herplant: In dit document staat over welke tijdsperiode de vergunning(aanvraag) betrekking heeft.
 2. Overzichtskaarten 0-situatie bomen: Deze kaarten bevat de huidige situatie van voorkomen van bomen ter hoogte van de geul Maasbommel-West en Maasbommel-Oost.
 3. Te kappen bomen: Deze overzichtskaart geeft weer welke bomen gekapt zullen gaan worden. Bij deze kaart hoort een overzicht met alle gegevens per boom. De nummers per boom op de kaart correspondeert met de nummers in het gegevensoverzicht.
 4. Effectanalyse: Dit document bevat een toelichting op de kapaanvraag per boom, met daarbij een boombescherming leaflet.

Watervergunning fietspad Maasbommel

In het deel van het projectgebied dat in de provincie Gelderland is één watervergunning vastgesteld en deze ligt nu ter inzage: het besluit watervergunning fietspad Maasbommel (gewijzigd). Met de vergunning wordt de aanleg van het fietspad in de uiterwaarden bij Maasbommel onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Hierbij hoort een toelichting op de vergunningaanvraag (gewijzigd) en een technische tekening (gewijzigd). Ook zijn er enkele bijlagen: