Wet Natuurbescherming

Wet Natuurbescherming

Op deze pagina vindt u stukken die ter inzage liggen die te maken hebben met de Wet natuurbescherming (Wnb). De maatregelen in project Meanderende Maas hebben in de gebruiksfase (als het werk gerealiseerd is) vooral een positief effect op flora en fauna en er is sprake van een afname van stikstofuitstoot als gevolg van de nieuw ontwikkelde natuur. Gedurende de aanleg van het project zijn er echter ook nadelige effecten op beschermde soorten. Daarom is een ontheffing aangevraagd en verleend. Deze ontheffing ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen in relatie tot flora en fauna en schrijft passende maatregelen voor. Het volgende is aangevraagd en verleend:

  • Een besluit voor een ontheffing soortenbescherming Wet Natuurbescherming: deze ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen in relatie tot flora en fauna en passende maatregelen voorschrijft.
  • Een besluit vergunning gebiedsbescherming Wet Natuurbescherming: vanwege een toename van stikstofdepositie in de aanlegfase is aangevraagd en het ontwerp-besluit is genomen. Medio 2024 is met een nieuwe versie van de AERIUS-calculator de stikstofdepositie opnieuw berekend. Daaruit blijkt dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie. Een vergunning is dan ook niet nodig, heeft LNV besloten (positieve afwijzing).   

De besluiten en bijbehorende bijlagen zijn hieronder te vinden en nader toegelicht. Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In totaal hebben 121 belanghebbenden een zienswijze ingediend op het project Meanderende Maas. In de Nota van Antwoord Bijlage 1 wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven. Ook is aangegeven welke zienswijzen tot wijzigingen van de plannen hebben geleid.

Tip: soms duurt het even voordat een bestand goed gedownload kan worden, klik dan gewoon even opnieuw.

Ontheffing soortenbescherming Wet Natuurbescherming

Met dit besluit voor een ontheffing (gewijzigd) en bijbehorende verzendbrief (gewijzigd) worden de maatregelen van project Meanderende Maas onder voorwaarden mogelijk gemaakt.  Het besluit bevat drie bijlagen:

Overwegingen wet natuurbescherming (te vinden in het besluit)

Zienswijze soortenbescherming Meanderende Maas (nieuw)

De aanvraag inclusief bijlagen voor de ontheffing betrof de volgende stukken:

Positieve afwijzing vergunning gebiedsbescherming Wet Natuurbescherming

Met deze positieve afwijzing van de vergunning (gewijzigd) worden de maatregelen van project Meanderende Maas onder voorwaarden mogelijk gemaakt. In een eerdere fase was er sprake van een aanvraag tot een vergunning. Na berekeningen met de nieuwste versie van AERIUS-Calculator is echter gebleken dat een vergunning niet langer nodig is. Er is daarom op de eerdere vergunningaanvraag beslist met een ‘positieve afwijzing’.

Bijlagen bij besluit

  1. Passende beoordeling. Er is een Passende beoordeling stikstofdepositie Meanderende Maas opgesteld. In de Passende beoordeling is beoordeeld of er, als gevolg van de maatregelen in project Meanderende Maas, sprake kan zijn van significante effecten op Natura 2000-gebieden. Rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden (artikel 2.8, eerste lid Wet Natuurbescherming).
  2. Uitgangspunten voor en uitkomsten van het stikstofdepositie-onderzoek. Er is onderzoek gedaan naar de invloed van de maatregelen van het project op de stikstofdepositie, oftewel de uitstoot van stikstof, zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als na afloop wanneer de uitvoering gereed is. Er is één hoofdocument met uitgangspunten voor en uitkomsten van het onderzoek naar stikstofdepositie. In het onderzoek zijn een aantal AERIUS berekeningen uitgevoerd, deze zijn hier afzonderlijk te downloaden: I) AERIUS berekening gebruiksfase II) AERIUS berekening aanlegfase maatgevend jaar inclusief referentiesituatie (gewijzigd) III) AERIUS berekening referentiesituatie IV) (gewijzigd) VI) AERIUS berekening gebruiksfase inclusief referentiesituatie (gewijzigd) V) Notitie onderbouwing intern salderen
  3. Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden.
  4. Recreatieve voorzieningen en routenetwerken exclusief zelfrealisatiegebieden. Om een indruk te geven van de te realiseren onderdelen in het project zijn twee kaartbeelden toegevoegd.
  5. Onderbouwing intern salderen. In het stikstofonderzoek is een onderbouwing gemaakt hoe de tijdelijke negatieve effecten ‘weg kunnen worden gestreept’ tegen de (permanente) positieve effecten (interne saldering).