Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Op deze pagina zijn meerdere documenten die ter inzage liggen gebundeld. Het gaat om documenten die ter inzage liggen welke betrekking hebben op het deel van het projectgebied dat in de provincie Noord-Brabant ligt. Het gaat om:

 • beschikking ontgrondingenwet
 • bestemmingsplan Meanderende Maas 2022, gemeente Oss
 • omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan aanleg wegen Oss
 • omgevingsvergunning kappen en herplant Oss
 • watervergunningen:
  • Haven Megen
  • verleggen Maasbommelse Veerweg
  • vegetatie uiterwaarden
  • watergang Diedensche Uiterdijk
 • verkeersbesluit afwaarderen Maasakkerstraat Oss

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In totaal hebben 121 belanghebbenden een zienswijze ingediend op het project Meanderende Maas. In de Nota van Antwoord Bijlage 1 wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven. Ook is aangegeven welke zienswijzen tot wijzigingen van de plannen hebben geleid.

Naast de documenten op deze pagina zijn voor inwoners en belanghebbenden voor het deel van het projectgebied dat in de provincie Noord-Brabant ligt ook het projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas, het projectplan Waterwet dijkversterking Ravenstein-Lith, de ontwerp besluiten in het kader van de Wet natuurbescherming en de Nota Bodembeheer en Waterbodemkwaliteitskaart relevant.

Tip: soms duurt het even voordat een bestand goed gedownload kan worden, dus klik dan gewoon even opnieuw.

Beschikking ontgrondingenwet

Ter inzage ligt de beschikking ontgrondingenwet (gewijzigd) inclusief een aantal bijlagen. In de vergunning worden de ontgrondingen, oftewel afgravingen, voor project Meanderende Maas aan de Noord-Brabantse zijde (in de deelgebieden Diedensche Uiterdijk, Oeverzone Megen, De Waarden en Ossekamp) onder voorwaarden toegestaan.

De aanvraag is onderdeel van de vergunning en heeft meerdere bijlagen. In de toelichting op de aanvraag (gewijzigd) is de aanvraag beschreven. De bijlagen bij de aanvraag zijn geletterd van A t/m Q. Deze staan hieronder beschreven. Soms mist een letter van het alfabet, dat komt omdat de bijlage is vervallen of niet van toepassing is. Verder zijn bij de aanvraag ook het aanvraagformulier en de bestuursovereenkomst toegevoegd.

A. Tekeningen met locatie aanduiding van de ontgronding op een topografische ondergrond

Er is één overzichtskaart van de gebieden waar we gaan graven aan de Brabantse zijde van de Maas. Daarnaast is er ook een hoogtekaart met de huidige hoogte aan de Brabantse zijde en hoogtekaart met de ontwerp hoogte aan de Brabantse zijde. Ook is er een ruimtelijke inrichtingskaart (gewijzigd) met op hoofdlijnen alle maatregelen van project Meanderende Maas  en een variant van de inrichtingskaart exclusief de zelfrealisatiegebieden (gewijzigd).

B. Tekeningen met kadastrale aanduidingen van het te ontgronden terrein

Op deze kaarten is de ligging van de huidige percelen in het gebied van de ontwerp vergunning weergegeven, met daarbij de kadastrale aanduiding (perceelsnummers zoals geregistreerd in het Kadaster). Er zijn zes kadastrale kaarten:

 1. Diedensche Uiterdijk (gewijzigd)
 2. Ossekamp
 3. Oeverzone Megen
 4. De Waarden
 5. Watergang Maasakkerstraat – Maas Diedensche Uiterdijk
 6. Watergang Rulstraat Diedensche Uiterdijk

Daarnaast is er nog één document met alle kadastrale percelen waar er een kleiinkassing is voorzien.

C. Lijst van kadastrale percelen met eigenaren

Dit document bevat een lijst met kadastrale percelen en eigenaren behorende bij de kaarten in bijlage B.

D. Technische tekeningen per deelgebied van maximale ontgraving – inclusief dwarsprofielen

Op deze kaarten ziet u op welke hoogte het maaiveld ligt na realisatie van de maatregelen (onder meer de aanleg van de geulen en de weerdverlaging); dit wordt ook wel de ‘ontwerphoogte’ genoemd. Dat ziet u op de gekleurde kaartjes per deelgebied. In de bijbehorende technische dwarsprofielen ziet u de huidige en de nieuwe maaiveldhoogte én hoe diep er maximaal ontgraven wordt.  De kaarten zijn gebundeld per gebied:

E. Omwissellocaties

In twee deelgebieden zal klei worden afgegraven en andere grond uit het projectgebied weer worden toegevoegd, dit noemen we ‘omwissellocaties’ (of aanvullocaties).

In de bijbehorende technische dwarsprofielen ziet u de huidige en de nieuwe maaiveldhoogte, hoe diep er maximaal ontgraven wordt en de hoogteligging bovenkant kleilaag en dekzand.  De kaarten zijn gebundeld per gebied:

F. Plankaarten en dwarsprofielen

De plankaarten en technische dwarsprofielen van de dijk staan op de pagina over het projectplan Waterwet dijkversterking.

In aanvulling daarop is een document (gewijzigd) beschikbaar met maximale ontgravingsdieptes ter hoogte van plekken waar een kleiinkassing (langs de dijk) is voorzien.

H. Uitvoeringswerkplan

In het document ‘Uitvoeringswerkplan’ wordt een toelichting gegeven op de voorgestelde wijze van uitvoering (realisatie) van de maatregelen. Hierin wordt onder meer ingegaan op de wijze waarop materiaal wordt aan- en afgevoerd, waar grond tijdelijk wordt opgeslagen, waar laad- en loslocaties en werkwegen zijn voorzien.

I. Programma van eisen Archeologie

In een Programma van Eisen (PvE) archeologie is (in overleg met bevoegde gezagen) vastgelegd op welke wijze tijdens de uitvoering  rekening dient te worden gehouden met de archeologische waarden in het gebied. Voor de ontgronding aan Brabantse zijde zijn de volgende PvE’s aan de orde:

J. Archeologisch onderzoeksrapport volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

Er is veel onderzoek gedaan naar het (mogelijk) voorkomen van archeologische waarden in het projectgebied. Dit document beschrijft de (werkwijze en) resultaten van het veldonderzoek in de verkennende fase.

De documenten vindt u in bijlage X van het MER.

K. Geohydrologie

Geohydrologisch onderzoek. In het geohydrologisch onderzoek staan de effecten omschreven van alle maatregelen van het project Meanderende Maas op de grondwaterstand in het projectgebied. In het Monitoringsplan Geohydrologie worden voorstellen gedaan voor de wijze waarop het grondwater gemonitord kan worden.

L. ProjectMER

Voor project Meanderende Maas is een ProjectMER opgesteld waarin de effecten van alle maatregelen in het project op het milieu, onder meer van de aanleg van geulen en weerdverlaging én van de dijkversterking,  zijn beschreven. Het gaat om gevolgen voor onder meer water, natuur, woon- en leefomgeving, landschap en de gebruiksfuncties. Ook staat in het projectMER welke maatregelen worden getroffen om negatieve effecten te verkleinen, te voorkomen of te compenseren.

P. Beheerdocument

Het doel van dit document is om voor de huidige en toekomstige beheerders de afspraken vast te leggen over eigendom, beheer en onderhoud van de nieuw aan te leggen objecten in het projectgebied van de Meanderende Maas. Het beheerdocument beschrijft de leidende uitgangspunten, de beheerdoelen en de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de verschillende eigenaren en beheerders na afloop van het project. Ook is er aandacht voor het beheer en onderhoud tijdens de uitvoering van het project.

Q. Rivierkundige beoordeling

In dit document zijn de effecten van het project Meanderende Maas op rivierkundige aspecten inzichtelijk gemaakt. Denk daarbij aan effecten op de waterstand, sedimentatie, erosie en dwarsstroming op de rivier.

Bestemmingsplan Meanderende Maas 2022, gemeente Oss

In een deel van de uiterwaarden en het buitengebied in de gemeente Oss wordt om het project Meanderende Maas mogelijk te maken van een aantal gebiedsdelen de bestemming veranderd van ‘agrarisch met waarden’ naar ‘natuur’. Daarom is er een besluit (gewijzigd) opgesteld om het bestemmingsplan van het buitengebied van Oss te herzien. De stukken bij het bestemmingsplan bestaan uit:

De toelichting bevat de volgende 7 bijlagen:

 1. ProjectMER: Het ProjectMER en alle bijlagen vindt u hier.
 2. Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden (gewijzigd): Een ruimtelijke inrichtingskaart met op hoofdlijnen alle maatregelen van project Meanderende Maas.
 3. Ruimtelijk Kwaliteitsbeeld Meanderende Maas: Het gebied langs de Maas tussen Ravenstein en Lith staat voor een grootse ontwikkeling: de dijk wordt er versterkt en de uiterwaarden ondergaan een grote wijziging door natuurontwikkeling en herstel van de meanders van de oude rivierloop. Het behouden en realiseren van een aantrekkelijk gebied is daarbij, naast waterveiligheid, een belangrijk uitgangspunt. Het Ruimtelijk Kwaliteitsbeeld zorgt voor het vasthouden van de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
 4. Notitie Luchtkwaliteit: Dit document bevat een analyse of met de maatregelen van project Meanderende Maas kan worden voldaan aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit.
 5. Kaart kabels en leidingen: Op deze kaart staan de relevante kabels en leidingen die in het gebied van de herziening bestemmingsplan liggen.
 6. Conditionerend onderzoek Conventionele Explosieven: In dit document staan de uitkomsten omschreven van het onderzoek naar conventionele explosieven in het projectgebied. Denk aan het mogelijk vóórkomen van munitie en niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook bevat het document een advies hoe rekening  gehouden moet worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met de mogelijke aanwezigheid van deze munitie.
 7. Participatieverslag (gewijzigd): Het Participatieverslag is een samenvatting van wat er aan participatie- en communicatieactiviteiten tijdens de fasen van verkenning en planuitwerking van het project tot aan de terinzagelegging heeft plaatsgevonden.

De herziening van het bestemmingsplan is ook te vinden op ruimtelijkeplannen.nl en op omgevingswet.overheid.nl.

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan aanleg wegen Oss

Met de omgevingsvergunning (gewijzigd) wordt het verhogen en verleggen van wegen (buiten de huidige bestemming verkeer) in het kader van de dijkversterking planologisch mogelijk gemaakt.

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning is een Ruimtelijke onderbouwing (gewijzigd) opgesteld. Deze heeft dezelfde bijlagen als de herziening van het bestemmingsplan (zie hierboven), alleen is in plaats van het Ruimtelijk Kwaliteitsbeeld een Ruimtelijke inrichtingskaart opgenomen.

Omgevingsvergunnig kappen en herplant

Om de maatregelen van het project Meanderende Maas uit te kunnen voeren moeten we ook bomen verwijderen in  Oss het projectgebied. Daarom ligt een omgevingsvergunning kappen (gewijzigd) inclusief in dat document opgenomen bijlagen ter inzage. Met de vergunning wordt het kappen van bomen onder voorwaarden mogelijk gemaakt.

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning is een Begeleidend schrijven (gewijzigd) opgesteld. Met de volgende bijlagen:

 1. Planning bomenkap en herplant: In dit document staat over welke tijdsperiode de vergunning(aanvraag) betrekking heeft.
 2. Overzichtskaarten 0-situatie bomen: Deze kaarten bevat de huidige situatie van voorkomen van bomen ter hoogte van de geul Maasbommel-West en Maasbommel-Oost.
 3. Te kappen bomen: Deze overzichtskaart geeft weer welke bomen gekapt zullen gaan worden. Bij deze kaart hoort een overzicht met alle gegevens per boom. De nummers per boom op de kaart correspondeert met de nummers in het gegevensoverzicht.
 4. Effectanalyse: Dit document bevat een toelichting op de kapaanvraag per boom, met daarbij een boombescherming leaflet.
 5. Her te planten bomen (gewijzigd): deze kaarten geven weer  de (indicatieve) plekken waar her te planten bomen zijn beoogd langs de dijk en in het ooibos in de Diedensche Uiterdijk.

Watervergunningen

In het deel van het projectgebied dat in de provincie Noord-Brabant ligt zijn vier watervergunningen vastgesteld en deze liggen nu ter inzage:

Watervergunning Haven Megen

Met deze vergunning wordt de realisatie van een fietspad en een parkeerterrein (ten westen van watergang De Vliet en ten zuiden van de jachthaven) onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Er is een toelichting (gewijzigd) met een afzonderlijk te downloaden bijlagen (definitief ontwerp Haven Megen exclusief zelfrealisatie (gewijzigd), Haven Megen raakvlak dijk en tekening Haven Megen infrastructuur (gewijzigd)) beschikbaar.

Watervergunning verleggen Maasbommelse Veerweg

Met deze vergunning wordt de verlegging van de Maasbommelse Veerweg (in deelgebied De Waarden), vanaf de dijk naar de veerdienst Megen-Maasbommel, onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Er is een toelichting bij de aanvraag (gewijzigd) beschikbaar.

Watervergunning vegetatie uiterwaarden

Met deze vergunning (gewijzigd) wordt de ontwikkeling van de vegetatie buiten de KRW-geulen en te verlagen Lelyzone, zoals opgenomen in het projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas, onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Er is een toelichting bij de aanvraag (gewijzigd) beschikbaar.

Watervergunning watergang Diedensche Uiterdijk

Met deze vergunning (gewijzigd) en bijbehorende verzendbrief (gewijzigd) wordt de aanpassing van de watergang in de Diedensche Uiterdijk (tussen Maasakkerstraat – Maas) onder voorwaarden mogelijk gemaakt. De aanpassing aan de watergang is een maatregel die we nemen als gevolg van de maatregelen in projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging. De vergunning bevat verschillende in het document opgenomen bijlagen, een tekening van de tussentijdse situatie en het advies van Rijkswaterstaat zijn afzonderlijk bijgevoegd. Verder is een toelichting op de aanvraag (gewijzigd) beschikbaar met een technische tekening van de watergang Diedensche Uiterdijk.

Verkeersbesluit afwaarderen Maasakkerstraat Oss

Om plek te maken voor natuur wordt in dit verkeersbesluit vastgesteld dat een deel van de Maasakkerstraat, tussen de Harensedijk en de Rulstraat, wordt opgeheven. In een onderlegger is dit verder gemotiveerd en op een kaartbijlage is het betreffende deel van de weg weergegeven.