Gedeputeerde Staten hebben structuurvisie vastgesteld

De Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland en Noord-Brabant. Zij leggen deze nu voor aan Provinciale Staten om op respectievelijk 1 juli en 3 juli vast te stellen. De structuurvisie gaat over dijkversterkingsmaatregelen aan de Brabantse zijde van de Maas. Daarnaast gaat het over maatregelen voor rivierverruiming en gebiedsontwikkeling aan beide zijden van de Maas, zowel op Gelders- als Brabants grondgebied.

De structuurvisie is tot stand gekomen na een intensief participatieproces met alle betrokken partijen in de geest van de Omgevingswet. De structuurvisie heeft van 11 februari tot en met 23 maart 2020 ter inzage gelegen. In totaal kwamen er 33 zienswijzen binnen van burgers, organisaties en overheden. Er ligt ook een advies van commissie m.e.r. en BrabantAdvies. Relevante aandachtspunten worden meegenomen in de vervolgfase van het project.

In de Nota van zienswijzen zijn alle reacties samengevat en van een reactie voorzien. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft een brief gekregen namens de provincies.