Innovatief onderzoek naar oplossing piping

Op veel plaatsen laat de dijk van Ravenstein tot Lith ondergronds water door bij hoge rivierwaterstanden. Als het water het zand onder de dijk wegspoelt, noemen we dat piping. Om dit tegen te gaan, is in het plan op hoofdlijnen, het voorkeursalternatief Meanderende Maas, het aanleggen van brede grondbermen of kwelschermen voorzien. Deze maatregelen nemen veel ruimte in beslag en zijn duur. Bij de presentatie van de plannen aan de bewoners en ondernemers langs de dijk riepen de maatregelen veel reacties op. Het pipingprobleem speelt in het hele bovenrivierengebied, waardoor alle dijkversterkingsprojecten met hoge kosten te maken krijgen. Voldoende aanleiding dus om naar andere oplossingen te kijken. De opgedane kennis willen wij nu al delen.

Innovatief onderzoek

Waterschap Aa en Maas heeft van het Hoogwaterbeschermingsprogramma een innovatiesubsidie gekregen voor de ontwikkeling van een nieuwe rekenmethode om de pipingopgave bij dijkversterkingsprojecten nauwkeuriger te bepalen. Het onderzoek moet uitsluitsel geven of de nieuwe rekenmethode klopt, algemeen toepasbaar is en tot besparingen in ruimte en kosten kan leiden. Naar verwachting zijn de eindresultaten eind 2020 beschikbaar.

Geohydrologische aanpak

Doel van het innovatieproject is te onderzoeken hoe geohydrologische informatie en modellen gebruikt kunnen worden om stijghoogtes beter in te schatten en zo de pipingopgave nauwkeuriger vast te stellen. Inmiddels is aangetoond dat de innovatieve aanpak werkt. Toepassing ervan leidt tot een betere onderbouwing van de veiligheid van de dijk. Dit leidt weer tot een kleinere pipingopgave en daarmee tot een mogelijke kostenbesparing met een betrouwbare onderbouwing.

Deze nieuwe rekenmethode nemen we mee bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp dat wij aan alle betrokkenen en belanghebbenden zullen voorleggen.

Experts

In het innovatieproject werken experts samen van Tauw, Witteveen + Bos, Advies in Water, Jongejan Risk Management Consulting, Deltares, Rijkswaterstaat en waterschappen.

Kennisdeling

Voor geïnteresseerden en collega’s van waterschappen publiceren wij nu al de opgedane kennis. Alle beschikbare documenten staan op de website van ons project onder de knop ‘Documenten > Innovatieproject Meanderende Maas’.