Milieueffecten goed in beeld

De milieueffecten van de interprovinciale structuurvisie Meanderende Maas zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De Commissie geeft wel enkele aanbevelingen voor de besluitvorming over de structuurvisie en voor het vervolg van het project. De provincies Noord-Brabant en Gelderland hadden de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Voor het gebied tussen Ravenstein en Lith is het plan Meanderende Maas ontwikkeld dat voor waterveiligheid zorgt en de gebiedskwaliteiten kan versterken. Voordat de provincies Noord-Brabant en Gelderland besluiten over het plan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Het milieueffectrapport bevat samen met de bijbehorende rapporten de essentiële informatie om het milieubelang volwaardig mee te nemen in het besluit over de interprovinciale structuurvisie. De meerwaarde voor natuur is in het milieueffectrapport echter wat onderbelicht, aldus de Commissie. Zij beveelt aan om dit bij de besluitvorming over de structuurvisie te verduidelijken.

Komende jaren wordt het plan verder uitgewerkt tot een ontwerp met vergunningaanvragen en opnieuw een milieueffectrapport. De Commissie benoemt een aantal aandachtspunten voor dit milieueffectrapport 2e fase. Zo beveelt zij aan om in deze fase te onderzoeken of de ruimte die de dijk inneemt verkleind kan worden, om zo de effecten op de woonomgeving en het landschap te beperken. Het voorkeursalternatief laat op hoofdlijnen zien hoe het landschap zich gaat ontwikkelen. Werk deze verder uit en onderbouw de keuzes die daarbij gemaakt worden, zegt de Commissie. Tenslotte vraagt de Commissie aandacht voor de veiligheid van waterrecreanten.

De betrokken partijen hebben aangegeven de aanbevelingen mee te nemen in de toelichting bij de besluitvorming.

———————————————————–

Bovenstaand bericht is een persbericht van de Commissie m.e.r.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Gelderland – besluit over het project. Zie ook www.commissie-mer.nl.