Milieueffecten in beeld

Eind 2019 moet er een voorkeursalternatief voor het project Meanderende Maas zijn. Met daarin concrete maatregelen voor de versterking van de dijken, ruimte voor de rivier en gebiedsontwikkeling voor de periode tot 2028. Om een goede afweging te kunnen maken brengen we de milieueffecten van de maatregelen in beeld, in de zogenaamde milieueffectrapportage (MER).

Het MER geeft op basis van onderzoek een duidelijk beeld van effecten op onder meer water, natuur, woon- en leefomgeving, landschap en de gebruiksfuncties. Ook staat in het MER welke maatregelen mogelijk zijn om negatieve effecten te verkleinen, te voorkomen of te compenseren.

Reikwijdte en detailniveau milieuonderzoeken

Eind 2018 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegen. Er zijn 10 zienswijzen ingediend en ook de Commissie m.e.r. en Brabant Advies hebben advies gegeven over welke informatie het milieueffectrapport moet bevatten. In maart besluiten de provincies Noord-Brabant en Gelderland over de gewenste reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER. Daarna worden degene die een zienswijze hebben ingediend geïnformeerd over hoe in het MER wordt omgegaan met hun reactie.

Structuurvisie

Door het project wordt naast een voorkeursalternatief, met op korte termijn te realiseren maatregelen (vóór 2028), ook aan een lange termijn perspectief (tot 2050) voor het gebied gewerkt. Het voorkeursalternatief met het lange termijn perspectief wordt opgenomen in een structuurvisie. Omdat het project Meanderende Maas betrekking heeft op ontwikkelingen op grondgebied van zowel provincie Noord-Brabant als Gelderland is sprake van een interprovinciale structuurvisie. Deze structuurvisie zal begin 2020 met het MER ter inzage liggen.