Naar definitief ontwerp in 2022

Komend half jaar werkt projectteam Meanderende Maas de maatregelen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling tot in detail uit tot een definitief ontwerp. Hiermee worden circa 270.000 bewoners, bedrijven en kostbare infrastructuur achter de dijk en in Oss en Den Bosch beter beschermd tegen hoogwater. Mario Jacobs, dijkgraaf waterschap Aa en Maas en voorzitter stuurgroep Meanderende Maas: ‘Afgelopen zomer kwam het water spannend dichtbij. De situatie was goed beheersbaar, maar wij bereiden ons voor op onvoorstelbare omstandigheden in de toekomst vanwege de klimaatverandering. Daarbij willen we geen tijd verliezen!’

In 2025 moeten de werkzaamheden aan de dijk zijn afgerond, in 2028 alle werkzaamheden van het project.

Contact met omgeving

Tijdens het maken van het definitief ontwerp informeren/betrekken wij de komende maanden direct belanghebbenden en belangstellenden bij het ontwerp via:

  • Keukentafelgesprekken of gesprekken buiten op de dijk;
  • Deelgebiedsessies voor direct betrokkenen bij specifieke onderdelen van het plan, zoals voor Ravenstein en Maasbommel;
  • Dijktafels, naar verwachting in mei, om dijkbewoners en eigenaren kennis te laten nemen van het ontwerp voor de dijk en te reageren;
  • Inloopmomenten voor belangstellenden op verschillende locaties zowel aan de Brabantse als Gelderse zijde voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen. We maken tijdig bekend wanneer en waar deze in de komende maanden plaatsvinden.

Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met het klankbord en is in februari een volgende werkplaats gepland.

Heeft u tussentijds vragen? Neem gerust contact op via info@meanderendemaas.nl

Informatiebijeenkomsten

In juni 2022 organiseren we over het definitief ontwerp informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en belangstellenden. Deze maken we tijdig bekend.

Opmerkingen gemaakt over het voorlopig ontwerp?

De aandachtspunten die wij hebben gekregen vanuit de omgeving tijdens 1 op 1 contacten, gebiedssessies, klankbord, werkplaatsen, dijktafels en informatiebijeenkomsten betrekken wij bij de uitwerking van het definitief ontwerp. De informatie gebruiken we om het ontwerp verder te verbeteren.

Van definitief ontwerp naar besluiten en vergunningen

Eind 2022 worden het definitief ontwerp, alle ontwerp besluiten en vergunningen en de milieueffectrapportage ter inzage gelegd en heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging is voorzien gedurende acht weken met een start in november 2022. Tijdens deze periode worden er ook twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. Na de verwerking van eventuele zienswijzen kan in het 2e kwartaal van 2023 de definitieve besluitvorming plaatsvinden. Als alles voorspoedig verloopt, start de uitvoering medio 2023.