Ontwerp rivier en uiterwaarden

Alle maatregelen voor de ruimte voor de rivier met als doel waterstandsdaling zijn verder onderzocht en uitgewerkt. Ook is gewerkt aan de uitwerking van de maatregelen om de kwaliteit van het water te verbeteren voor een gezonde ecologische toestand.

Het resultaat is een uitgewerkt ontwerp voor de rivier en uiterwaarden. In de interactieve kaart kunt u zien hoe het ontwerp is geworden voor:

  • Diedensche Uiterdijk
  • Meander De Waarden
  • Lelyzone Megen
  • Lelyzones Ossekamp en De Waarden
  • kern van de gebieden Ossekamp en De Waarden

Lelyzones zijn de gebieden dicht bij de rivier, vernoemd naar ingenieur Lely, ontwerper van de gekanaliseerde Maas in de jaren ‘30.

Over de uitwerking van de maatregelen in de zone Appeltern – Maasbommel geven we graag nog wat extra toelichting in dit artikel.

Appeltern

In de zone Appeltern – Maasbommel treffen we verschillende maatregelen die cruciaal zijn voor het bereiken van de benodigde waterstandsdaling. Bij het uitwerken hebben we goed gekeken naar de effecten op de rivier, de beste inpassing van de maatregelen in de omgeving en de kosten. Alles bij elkaar heeft het onderzoek tot het inzicht geleid dat de doorsteek bij Appeltern met een brug niet voldoende bijdraagt aan het gewenste doel en daardoor als maatregel vervalt.

Vanwege het extra water dat vanwege de doorsteek bij Appeltern bij de veerstoep in Maasbommel de Maas instroomt, ontstaat er een aanzienlijke dwarsstroming op de rivier. Dat is onacceptabel voor de scheepvaart. Uit nadere berekeningen blijkt ook dat de doorsteek zelf maar beperkt bijdraagt aan de waterstandsdaling en de aanleg van de brug voor de Nood Zuid (N329) duurder uitvalt. Ook bleek dat we met een verlaging van het maaiveld in de Lelyzone bij Megen een gelijke waterstandsdaling bereiken tegen veel lagere kosten.

Bij Appeltern verlagen we wel het maaiveld tot circa 50 cm boven het stuwpeil, de gangbare waterstand in de Maas. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een doorlopende struinroute te maken. Dit is een wens van de bewoners uit het gebied.

De doorsteek bij Appeltern werd door sommigen gezien als mogelijke oplossing voor de blauwalg in de Gouden Ham. Er zijn echter geen studies bekend waaruit doorslaggevend blijkt dat meer doorstroming leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit.

Maasbommel

De voorgestelde geul ten westen van Maasbommel is zeer belangrijk voor de waterstandsdaling. Het ontwerp is daarop afgestemd qua ligging, lengte, breedte en diepte. Ook blijkt de geul goed voor de verbetering van de waterkwaliteit, waarvoor in dit gebied een taak ligt vanuit de Kader Richtlijn Water. In het gebied is ook plaats voor een fiets- en struinroute. Deze integrale oplossing sluit daarmee aan op de doelen van het project.

De gemeente West Maas en Waal heeft aan de stuurgroep gevraagd om een technische berekening te doen naar de effecten op de waterstandsdaling van een zogenaamde ‘groene geul’ op de plaats van de ‘KRW’-geul. Hierin wordt wel het maaiveld verlaagd maar blijft deze droog. Zo’n gebied bestaat uit natuurlijk grasland dat beweidt kan worden (natuur inclusieve landbouw). De stuurgroep heeft ermee ingestemd om op korte termijn deze berekening uit te voeren en te toetsen of dit een vergelijkbare waterstandsdaling oplevert.