Op koers naar definitief ontwerp

De uitwerking van de maatregelen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling ligt op koers. Op dit moment werkt projectteam Meanderende Maas de maatregelen tot in detail uit tot een definitief ontwerp.

Contact met omgeving

Tijdens het maken van het definitief ontwerp vindt er regelmatig overleg plaats met de omgeving. Omgevingsmanagers Peter Rutten en Dick Schreuders onderhouden de contacten met bewoners en bedrijven. Op 17 maart zijn in samenwerking met de dorpsraad de bewoners van Maasbommel over het ontwerp van de uiterwaarden bij Maasbommel geïnformeerd. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met het klankbord en heeft in februari een werkplaats plaatsgevonden.

Ook in de komende maanden is er contact met direct belanghebbenden en belangstellenden bij het ontwerp via:

  • Keukentafelgesprekken of gesprekken buiten op de dijk;
  • Deelgebiedsessies voor direct betrokkenen bij specifieke onderdelen van het plan, zoals voor Ravenstein, over archeologie, ecologie en recreatie;
  • Dijktafels, in mei, om dijkbewoners en eigenaren kennis te laten nemen van het ontwerp voor de dijk en te reageren;
  • Inloopmomenten voor belangstellenden op verschillende locaties zowel aan de Brabantse als Gelderse zijde voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen. We maken tijdig bekend wanneer en waar deze in de komende tijd plaatsvinden.

Heeft u tussentijds vragen? Neem gerust contact op via info@meanderendemaas.nl

Opmerkingen gemaakt over het voorlopig ontwerp?

De aandachtspunten die wij hebben gekregen vanuit de omgeving tijdens 1 op 1 contacten, gebiedssessies, klankbord, werkplaatsen, dijktafels en informatiebijeenkomsten betrekken wij bij de uitwerking van het definitief ontwerp. De informatie gebruiken we om het ontwerp verder te verbeteren.

Informatiebijeenkomsten

In juni 2022 organiseren we over het definitief ontwerp informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en belangstellenden. Deze maken we tijdig bekend.

Van definitief ontwerp naar besluiten en vergunningen

Eind 2022 worden het definitief ontwerp, alle ontwerp besluiten en vergunningen en de milieueffectrapportage ter inzage gelegd en heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging is voorzien gedurende acht weken met een start in november 2022. Tijdens deze periode worden er ook twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. Na de verwerking van eventuele zienswijzen kan in het 2e kwartaal van 2023 de definitieve besluitvorming plaatsvinden. Als alles voorspoedig verloopt, start de uitvoering medio 2023.