Terugblik informatiebijeenkomst Maasbommel

Donderdagavond 17 maart bezochten vele bewoners uit Maasbommel de informatiebijeenkomst over het project Meanderende Maas. Dorpsraad Maasbommel had in samenwerking met projectteam Meanderende Maas iedereen uit Maasbommel uitgenodigd.

De informatiebijeenkomst bestond uit een presentatie over het ontwerp voor de rivierverruiming in de uiterwaard van Maasbommel en een informatiemarkt om vragen te stellen.

Voor het beantwoorden van de vragen tijdens de informatiemarkt waren naast projectteam Meanderende Maas ook vertegenwoordigers van de gemeente West Maas en Waal, waterschap Rivierenland, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat aanwezig. Iedereen was blij dat er weer een informatiebijeenkomst in een zaal georganiseerd kon worden.

Ontwerp

Voor de bescherming tegen hoogwater combineert project Meanderende Maas de benodigde dijkversterking aan de Brabantse zijde met rivierverruiming aan zowel de Gelderse als Brabantse zijde van de Maas. Daardoor hoeft de dijk minder hoog. De combinatie van de maatregelen biedt ook kansen voor gebiedsontwikkeling, zoals natuurontwikkeling en recreatie. De maatregelen dicht langs de Maas bij Maasbommel zijn heel gunstig voor waterstandsverlaging bij hoogwater.

De Veerweg blijft op de huidige hoogte. Aan beide zijden verlagen we het maaiveld. Na de verlaging ligt het terrein nog een halve meter boven stuwpeil. Aan de bestaande geul wijzigt niets.

Klik op onderstaande kaart voor een uitvergroting van het ontwerp van de westelijk gelegen geul:

Verder naar het westen verlagen we het maaiveld ook door de rijke toplaag te verwijderen. Daardoor kan er een gevarieerdere begroeiing ontstaan, goed voor de biodiversiteit. De geul die daar gepland is, is heel belangrijk voor de waterstandsdaling. Het ontwerp is daarop afgestemd qua ligging, lengte, breedte en diepte. De geul krijgt in het midden een diepte van 3m en werken we af met een kleilaag. De nieuwe geul met flauwe oevers is ook goed voor de verbetering van de kwaliteit van het water en flora en fauna. Die verbetering is een van de doelen van project Meanderende Maas vanuit de Kader Richtlijn Water.

Langs het water komt een struinpad op de circa 1m verlaagde oever, maar nog 50cm boven zomerpeil. In het gebied loopt straks een fietspad, van de Oijenseveerweg (weg naar de pont) langs het zomerbed, verder langs de nieuw aan te leggen geul, tot aan de eerste bebouwing buitendijks bij Maasbommel.

Bakenbomen

Aan de Gelderse zijde staan tussen de veerponten ongeveer 60 bomen waarvan circa 30 grote populieren, de zogenaamde bakenbomen. De huidige bakenbomen zijn aan het einde van hun natuurlijke levensduur en vallen her en der al om. In de komende jaren zullen er steeds meer bomen omvallen. Daarom is er vanuit de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeenten van Boxmeer tot Geertruidenberg het voornemen om te komen tot een nieuwe generatie bakenbomen. Op 11 maart hebben drie wethouders in Batenburg, Appeltern en Megen aan dat voornemen invulling gegeven door de eerste drie exemplaren van de nieuwe generatie bakenbomen te planten.

Waar sprake is van het verlagen van het maaiveld langs de rivier voor de waterstandsdaling, zoals bij Maasbommel,  is het handhaven van de bestaande bomen niet mogelijk. Op deze locaties zullen, naast het planten van nieuwe bakenbomen, de bestaande bakenbomen moeten worden gekapt. In onderzoek is of en hoe  dit geleidelijk kan plaatsvinden.

Vervolg en realisatie

Aannemer Boskalis werkt op dit moment aan een plan voor de uitvoering. Hierbij is aandacht voor het zo veel mogelijk beperken van de hinder voor de omgeving.  Een belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld dat de uit te graven grond per schip wordt afgevoerd. Over de uitvoering zal tijdig informatie verschijnen.

Projectteam Meanderende Maas maakt nu het definitief ontwerp af. Rond de zomer vinden daarover informatiebijeenkomsten plaats. De verwachting is dat het ontwerp en de officiële besluiten en vergunningen eind 2022 ter inzage liggen. Ook dan vinden informatiebijeenkomsten plaats.