Provincies geven groen licht voor start milieueffectrapport

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Gelderland hebben op 19 maart de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Meanderende Maas en de Nota van zienswijzen vastgesteld. De NRD en de Nota van zienswijzen zijn uitgangspunt bij het op te stellen Milieueffectrapport (MER). In de NRD staat wat we in het MER gaan onderzoeken en hoe we dat doen.

Zienswijzen en adviezen

De NRD is bedoeld om betrokkenen vooraf te informeren en te raadplegen over de gewenste inhoud en diepgang van het MER, ofwel over de reikwijdte en het detailniveau. In opdracht van de stuurgroep Meanderende Maas is de concept-NRD opgesteld en heeft eind 2018 ter inzage gelegen voor het geven van reacties. Er zijn 10 zienswijzen ingediend. Daarnaast zijn er adviezen gegeven door de Commissie m.e.r. en de provinciale raad voor de Leefomgeving (Brabant Advies) over welke informatie het milieueffectrapport moet bevatten. De zienswijzen en adviezen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van zienswijzen.

Aanvullingen

Op basis van de zienswijzen en adviezen zijn onder meer de volgende aanvullingen vastgesteld;

  • Het bekijken van mogelijke combinaties tussen agrarisch gebruik/landbouw, de maatregelen voor waterveiligheid en de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en Brabant;
  • Het beschrijven van de gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering;
  • Het natuurontwikkelingsproject Demen-Dieden dat binnenkort start, is voor Meanderende Maas een zelfstandige ontwikkeling;
  • Er komt afstemming tussen de projecten Demen-Dieden en Meanderende Maas over de benodigde grond voor de dijkversterking van Meanderende Maas;
  • Het betrekken van de gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen in het overzicht van relevante beleidskaders;
  • Ingaan op de effecten van het (eventueel) ondieper maken van De Schans bij Alphen;
  • Ingaan op de mogelijke samenhang met andere dijkversterkingsprojecten langs de Maas in de omgeving;
  • Ingaan op de toekomstbestendigheid van de ontwerpen;
  • In het MER zal ook ingegaan worden op kansen voor klimaat, duurzaamheid en energietransitie. In relatie tot de dijkversterkingsopgave en de mogelijkheden die de ontwikkeling van riviernatuur biedt voor (aanvullende) klimaatmaatregelen.

In de Nota van zienswijzen kunt u de samenvatting van alle ingediende zienswijzen lezen, inclusief reacties.

Kansrijke alternatieven

Er zijn geen zienswijzen of adviezen ingebracht die op dit moment aanleiding zijn tot aanpassing van de kansrijke alternatieven X en Z of vragen om een nieuw alternatief. Op basis van de maatregelen in de twee alternatieven kan naar verwachting het Voorkeursalternatief (VKA) worden samengesteld.

Voorkeursalternatief

Streven is dat er eind 2019 een voorkeursalternatief voor het project Meanderende Maas ligt. Met daarin concrete maatregelen voor de versterking van de dijken, ruimte voor de rivier en gebiedsontwikkeling voor de periode tot 2028. Om een goede afweging te kunnen maken brengen we nu de milieueffecten van de maatregelen in beeld, zodat deze meegewogen kunnen worden in de besluitvorming.

Structuurvisie

Door het project wordt naast het Voorkeursalternatief, met op korte termijn te realiseren maatregelen (vóór 2028), ook aan een lange termijnperspectief (tot 2050) gewerkt. Het voorkeursalternatief met het lange termijnperspectief worden opgenomen in een structuurvisie. Omdat het project Meanderende Maas betrekking heeft op ontwikkelingen op grondgebied van zowel provincie Noord-Brabant als Gelderland is sprake van een interprovinciale structuurvisie. Deze structuurvisie zal begin 2020 met het MER ter inzage liggen.