Stand van zaken en vervolg

Voor de zomervakantie vertelden wij dat het ontwerp voor de maatregelen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling bijna af was. Voor een aantal plekken in het gebied moesten we het ontwerp nog verder uitwerken. In deze nieuwsbrief vertellen we daarover.

Ravenstein

Aan het ontwerp voor de inpassing van de dijkversterking in Ravenstein leggen we de laatste hand. De omgeving gaan we informeren en we zullen de bijeenkomsten tijdig aankondigen.

Werkzaamheden in het projectgebied

We denken in het najaar van 2023 met de eerste werkzaamheden voor de uitvoering van de maatregelen van project Meanderende Maas te kunnen starten. Vooraf vinden nog verschillende archeologische onderzoeken plaats. Ook zijn er al collega’s van project Meanderende Maas in het projectgebied bezig met handboringen of graafwerkzaamheden. Wat zij doen leest u in ‘Werk in uitvoering: onderzoeken in het gebied’.

Aankoop gronden

Onderdeel van de voorbereiding van de uitvoering is de aankoop van benodigde gronden en het maken van afspraken over het tijdelijk gebruik van gronden. Dit laatste om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Gesprekken daarover vinden nu plaats.

Ter inzage

Op dit moment werken we met man en macht aan het in orde maken van alle informatie om die begin 2023 ter inzage te kunnen leggen. Het gaat om alle ontwerpbesluiten, vergunningen, de milieueffectrapportage en heel veel bijlagen.

Tijdens de periode van terinzagelegging is er de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Na de beoordeling en eventuele verwerking van zienswijzen kunnen rond de zomer van 2023 de definitieve besluiten plaatsvinden. Als alles voorspoedig verloopt, starten de eerste werkzaamheden in het najaar van 2023.