Stuurgroep stemt in met voorkeursalternatief

De bestuurders van de tien betrokken organisaties, verenigd in de stuurgroep Meanderende Maas, hebben ingestemd met het voorkeursalternatief Meanderende Maas. Het voorkeursalternatief bestaat uit een combinatie van maatregelen om de ruim 26 km lange dijk aan de Brabantse zijde van Ravenstein tot aan de sluis bij Lith te versterken, de rivier meer ruimte te geven en het gebied mooier en economisch sterker maken.

In de afgelopen periode zijn de besturen van de betrokken organisaties geraadpleegd over de voorgestelde maatregelen. Tijdens informatiebijeenkomsten hebben wij bewoners, ondernemers en belanghebbenden geïnformeerd. Op basis van de reacties heeft de stuurgroep ingestemd met de maatregelen. Het voorkeursalternatief wordt nu opgenomen in de structuurvisie. De provincies Noord-Brabant en Gelderland leggen de structuurvisie in februari 2020 ter inzage.

Reacties

Door de besturen is waardering uitgesproken voor de manier waarop het voorkeursalternatief tot stand is gekomen en de bijdrage die hieraan is geleverd via onder andere de deelnemers van de werkplaatsen. Met de inbreng van deze gebiedskennis is het voorkeursalternatief verrijkt.

De besturen onderschrijven het voorgestelde pakket maatregelen. Naar aanleiding van reacties is de brug bij Appeltern aangepast tot tweerichtingsweg. Ook zijn er enkele aandachtspunten benoemd voor de planuitwerking. Zoals de ligging van het fietspad in de uiterwaarden bij Maasbommel, het zorgvuldig omgaan met grondeigendommen, het behoud van het pad op de dijk bij Macharen en aandacht voor overlast van het verkeer op de dijk. De gemeente Oss is inmiddels een onderzoek gestart waarmee ze de gevolgen van het plan voor het verkeer op de Maasdijk in beeld wil krijgen.

Bewoners aan de dijk vragen ons hen op tijd te betrekken bij de vervolgstappen en hen tijdig te informeren over de werkzaamheden.

Vervolg

De tien organisaties gaan de maatregelen gezamenlijk uitwerken en vastleggen in hun plannen. Zo maakt het voorkeursalternatief onderdeel uit van de structuurvisie die door de provincies in februari 2020 ter inzage zal worden gelegd. Daarover informeren we u in het nieuwe jaar. De afspraken over de verkenning en het vervolg worden medio 2020 vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

De maatregelen uit het voorkeursalternatief werken we in de volgende fase, de planuitwerking, in samenspraak met de omgeving verder uit. De werkzaamheden starten in 2023.