Voorkeursbeslissing minister over Meanderende Maas

Op 10 juli 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, de voorzitter van de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat zij de voorkeursbeslissing Meanderende Maas voor de Integrale verkenning Ravenstein – Lith heeft genomen. Dat betekent dat de minister heeft ingestemd met het Voorkeursalternatief (VKA) dat door de dagelijkse besturen van de betrokken partijen is vastgesteld. Het VKA is onderdeel van de Interprovinciale Structuurvisie die definitief is vastgesteld door de provincies Gelderland en Noord-Brabant op respectievelijk 1 en 3 juli jongstleden.

Het VKA bestaat uit maatregelen voor de dijkversterking aan de Brabantse zijde en rivierverruimende maatregelen in het winterbed zowel aan Gelderse als aan Brabantse kant. Naast de rijksdoelen waterveiligheid, Kader Richtlijn Water en scheepvaart, draagt het VKA bij aan vele regionale (gebieds)opgaven zoals natuur, recreatie en cultuurhistorie. Het project kan worden gezien als een voorbeeldproject voor integraal riviermanagement.

Voor de maatregelen in het voorkeursalternatief is geld beschikbaar. De bijdrage van het Rijk voor rivierverruiming in het project bedraagt maximaal €28,4 miljoen.

Betrokken partners willen begin september de bestuursovereenkomst ondertekenen, waarmee de planuitwerkingsfase formeel van start gaat. Deze bestuursovereenkomst zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.