Voorlopige gunning aan Boskalis Nederland

Waterschap Aa en Maas heeft, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het voornemen uitgesproken om het project te gunnen aan Boskalis Nederland. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent de start van een samenwerking tussen Boskalis Nederland en de gemeenschappelijke projectorganisatie. Andere marktpartijen die met de aanbesteding meededen, hebben nog de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Als de bezwaartermijn is afgelopen en er zijn geen bezwaren ingediend, volgt de definitieve gunning medio mei.

Twee-fasen contract

De voorlopige gunning heeft betrekking op het twee-fasen contract van Meanderende Maas waarvoor de aanbesteding september 2020 is gestart. De opdracht omvat adviesdiensten in de fase van de planuitwerking (fase 1) en als aan de randvoorwaarden voor de uitvoering wordt voldaan, de realisatie van het werk (fase 2).

De projectorganisatie zal samen met Boskalis Nederland de komende jaren het voorlopig ontwerp en de planologische besluiten verder uitwerken en ook de voorbereiding voor de realisatie van het werk opstarten. Dit doen zij samen met bestuurlijke partners en omgeving. De planfase wordt naar verwachting eind 2022 afgerond en de verwachting is dat in 2023 de uitvoering kan beginnen. De opdrachtverlening voor de realisatie van het werk zal in 2023 plaatsvinden na besluitvorming hierover in de stuurgroep, waarin de partners van het project zijn vertegenwoordigd. Naar verwachting zal de dijk eind 2025 weer voldoen aan alle geldende waterveiligheidseisen en eind 2027 en 2028 worden de natuurwaarden gekoppeld aan de Kaderichtlijn Water en Natuurnetwerk Brabant opgeleverd.

Partners Meanderende Maas

De opdracht gevende partijen voor Meanderende Maas zijn waterschap Aa en Maas (aanbesteder), provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmonumenten en gemeente Oss. Samengewerkt wordt met waterschap Rivierenland, de gemeenten Wijchen en West Maas en Waal en de provincie Gelderland. Meanderende Maas maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.