Wet Natuurbescherming

Wet Natuurbescherming

Op deze pagina vindt u stukken die ter inzage liggen die te maken hebben met de Wet natuurbescherming (Wnb). De maatregelen in project Meanderende Maas hebben in de gebruiksfase (als het werk gerealiseerd is) vooral een positief effect op flora en fauna en is er sprake van een afname van stikstofuitstoot als gevolg van de nieuw ontwikkelde natuur. Gedurende de aanleg van het project zijn er echter ook nadelige effecten op soorten en natuurwaarden. Daarom is het volgende aangevraagd en verleend:

 • Een ontwerp besluit voor een ontheffing soortenbescherming Wet Natuurbescherming: deze ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen in relatie tot flora en fauna en passende maatregelen voorschrijft.
 • Een ontwerp besluit vergunning gebiedsbescherming Wet Natuurbescherming: deze ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen in relatie tot bescherming van belangrijke natuurgebieden

De ontwerp besluiten en bijbehorende bijlagen zijn hieronder te vinden en nader toegelicht.

Tip: soms duurt het even voordat een bestand goed gedownload kan worden, dus klik dan gewoon even opnieuw.

Ontheffing soortenbescherming Wet Natuurbescherming

Met dit ontwerp besluit voor een ontheffing en bijbehorende verzendbrief worden de maatregelen van project Meanderende Maas onder voorwaarden mogelijk gemaakt.  Het besluit bevat drie bijlagen:

 1. Overwegingen wet natuurbescherming (te vinden in het ontwerp besluit)
 2. Tweede aanvulling aanvraag ontheffing ruimtelijke ingrepen
 3. Aanvraag wijzigen ontheffing buitenwerkzaamheden

Bij de aanvraag voor de ontheffing (zie bijlage 3 bij het ontwerp besluit) zijn de volgende stukken ingediend:

 1. Activiteitenplan Wet natuurbescherming: Dit document dient als onderbouwing voor de ontheffingsaanvraag en beschrijft per soort de staat van instandhouding, de effecten van de maatregelen en of er sprake is van het overtreden van verbodsbepalingen.
 2. Beantwoording aanvulling aanvraag: Document met aanvullende informatie naar aanleiding van een verzoek van RVO (vergunningverlener).
 3. Beantwoording tweede aanvulling aanvraag: Tweede document met aanvullende informatie naar aanleiding van een verzoek van RVO (vergunningverlener).
 4. Conditionerend onderzoek bureaustudie natuur: Bureaustudie naar aanwezige natuurwaarden in het projectgebied.
 5. Ecologisch onderzoek: Veldonderzoek naar aanwezige natuurwaarden in  het projectgebied. 
 6. Nader onderzoek grote modderkruiper Maasbommel-West.
 7. Quickscan natuur, uitbreiding plangebied Maasbommel-West.

Vergunning gebiedsbescherming Wet Natuurbescherming

Met deze ontwerp vergunning worden de maatregelen van project Meanderende Maas onder voorwaarden mogelijk gemaakt.

Bijlagen bij ontwerp besluit

 1. Passende beoordeling. Er is een Passende beoordeling stikstofdepositie Meanderende Maas opgesteld. In de Passende beoordeling is beoordeeld of er, als gevolg van de maatregelen in project Meanderende Maas, sprake kan zijn van significante effecten op Natura 2000-gebieden. Rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden (artikel 2.8, eerste lid Wet Natuurbescherming).
 2. Uitgangspunten voor en uitkomsten van het stikstofdepositie-onderzoek. Er is onderzoek gedaan naar de invloed van de maatregelen van het project op de stikstofdepositie, oftewel de uitstoot van stikstof, zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als na afloop wanneer de uitvoering gereed is. Er is één hoofdocument met uitgangspunten voor en uitkomsten van het onderzoek naar stikstofdepositie. In het onderzoek zijn een aantal AERIUS berekeningen uitgevoerd, deze zijn als bijlagen bij de notitie gevoegd en hier afzonderlijk te downloaden: I) AERIUS berekening gebruiksfase II) AERIUS berekening aanlegfase maatgevend jaar inclusief referentiesituatie III) AERIUS berekening referentiesituatie IV) AERIUS berekening gebruiksfase inclusief referentiesituatie V) Notitie onderbouwing intern salderen
 3. Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden.
 4. Recreatieve voorzieningen en routenetwerken exclusief zelfrealisatiegebieden. Om een indruk te geven van de te realiseren onderdelen in het project zijn twee kaartbeelden toegevoegd.
 5. Onderbouwing intern salderen. In het stikstofonderzoek is een onderbouwing gemaakt hoe de tijdelijke negatieve effecten ‘weg kunnen worden gestreept’ tegen de (permanente) positieve effecten (interne saldering).