Beoordeling kansrijke alternatieven

In 2018 hebben wij de twee kansrijke alternatieven X en Z gepresenteerd met maatregelen voor de versterking van de dijk, ruimte voor de rivier en gebiedsontwikkeling tussen Ravenstein en Lith. De kansrijke alternatieven bestaan uit een pakket maatregelen die mogelijk oplossingen bieden voor de opgave waar wij voor staan en die passen binnen de gestelde eisen.

Om tot een keuze te komen van maatregelen die het beste zijn voor in het voorkeursalternatief beoordelen we alle mogelijke maatregelen. Daarbij komen alle voor- en nadelige effecten van de maatregelen in beeld. Ook de onderlinge verschillen tussen de alternatieven komen duidelijk naar voren.

Waar vooral op gelet wordt bij de beoordeling is of de maatregelen een bijdrage leveren aan de gestelde doelen van het project, of de maatregelen haalbaar zijn en wat de milieueffecten zijn.

Wat willen we met het project bereiken?

Hoofddoel van het project is het beschermen van bewoners, bedrijven en infrastructuur tegen overstromingen, in combinatie met het versterken van de kwaliteiten van het gebied en het benutten van de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling.

Zijn maatregelen haalbaar en betaalbaar?

Om te beoordelen of maatregelen haalbaar zijn, spelen verschillende aspecten een rol. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten en de mogelijkheden om deze te kunnen betalen. Ook kijken we in hoeverre er bij de betrokken inwoners en belanghebbenden draagvlak is voor de maatregelen. Daarvoor hebben we onder andere ‘dijktafels’ en ‘werkplaatsen’ georganiseerd om te horen wat er leeft en wat de voorkeuren zijn. Verder is de beschikbaarheid van gronden uiteraard ook belangrijk.

Milieueffecten

Bij milieueffecten komt bij de beoordeling een groot aantal aspecten om de hoek kijken: rivierkunde, scheepvaart, water, bodem, natuur, landschap, cultuurhistorie, woon- en leefmilieu en ruimtegebruik. Deze effecten worden ook in het kader van de Milieueffectrapportage in beeld gebracht. Deze leggen we ook ter inzage begin 2020.