Fietser over de Maasdijk bji Dieden

Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp in 7 vragen en antwoorden

Projectteam Meanderende Maas is uitgebreid met medewerkers van Boskalis Nederland en Royal Haskoning DHV. Het projectteam werkt stapsgewijs toe naar een definitief ontwerp voor de dijk, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. In zeven vragen en antwoorden geven we een overzicht van waar we mee bezig zijn.

1. Waarom is aannemer Boskalis nu al betrokken, terwijl de werkzaamheden pas in 2023 starten?

Boskalis Nederland is al betrokken bij de uitwerking van het voorlopig naar definitief ontwerp om een zo goed mogelijk plan te maken dat straks ook goed is uit te voeren. In de aanbestedingsprocedure zijn de inschrijvende partijen gevraagd vanuit hun specifieke kennis, kunde en ervaring, ideeën aan te dragen om het ontwerp te verbeteren. Op het gebied van duurzaamheid, beperken van hinder, beperken van uitvoeringsrisico en besparen van kosten. Boskalis heeft de aanbesteding gewonnen onder meer vanwege de voorgestelde optimalisaties.

2. Welke optimalisaties heeft Boskalis ingebracht?

Boskalis heeft met adviseur RoyalHaskoning DHV ideeën ingebracht om van Meanderende Maas een  CO2-neutraal project te maken. Dat kan door CO2-uitstoot te verminderen en/of te compenseren. De optimalisaties leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan minder hinder voor de omgeving, zowel tijdens de uitvoering als na afronding van de werkzaamheden en het beperken van risico’s tijdens de uitvoering.

3. Hoe draagt het grondgebruik bij aan de vermindering van CO2 uitstoot?

Door het slim omgaan met de uit te graven grond vanwege de rivierverruiming en grond die nodig is voor de dijkversterking, realiseren we een vermindering van de CO2 uitstoot. Daar waar we de dijk gaan versterken met grond, is dat grond uit het eigen projectgebied. We willen met de grond zo min mogelijk afstand afleggen tussen de plaats van het uitgraven en de plaats waar de grond nodig is. We beperken zo het transport, de CO2 uitstoot en hinder voor de omgeving.

Voor vijf locaties is in onderzoek of we de dijk kunnen versterken met grond in plaats van ondergrondse constructies/schermen die slecht zijn voor de CO2 uitstoot.

Voornamelijk hoogwaardige klei, geschikt voor bijvoorbeeld de keramische industrie en andere dijkversterkingen, voeren we af naar buiten het projectgebied.

4. Is bekend of de lange pipingbermen uit het voorlopig ontwerp echt nodig zijn?

We onderzoeken op dit moment of we het probleem van piping op meerdere locaties over ongeveer 9 km tegen kunnen gaan via zogenoemde ‘klei-inkassing’ aan de rivierzijde. Dit in plaats van lange pipingbermen aan de bewoonde zijde van de dijk en/of constructies. Bij klei-inkassing is het idee om aan de buitenzijde van de dijk, ín de ondergrond, een circa 2 meter dikke kleilaag aan te brengen die voorkomt dat water onder de dijk door gaat sijpelen en zand meeneemt.

Bij dit idee maken we gebruik van de opgedane kennis uit het innovatieonderzoek. Piping, het onder de dijk wegspoelen van zand, is een belangrijk veiligheidsrisico voor bijna het gehele dijktraject.

5. Zijn er optimalisaties voor de Diedensche Uiterdijk?

In onderzoek is of we in de Diedensche Uiterdijk extra ooibos, rietmoeras, bredere geulen en extra hoogwatervluchtplaatsen kunnen realiseren. Goed voor CO2 compensatie en de biodiversiteit. Bij het maken van het ontwerp betrekken we de informatie uit de lopende archeologische onderzoeken.

6. Wat gebeurt er met de opmerkingen die gemaakt zijn over het voorlopig ontwerp?

De aandachtspunten die wij hebben gekregen vanuit de omgeving tijdens de gebiedssessies, werkplaatsen, dijktafels en 1 op 1 contacten over het voorlopig ontwerp betrekken wij bij de uitwerking van het definitief ontwerp. De informatie gebruiken we om het ontwerp verder te optimaliseren.

7. Wanneer is er nieuwe informatie?

Op dit moment onderzoekt projectteam Meanderende Maas de optimalisaties als onderdeel van de uitwerking van het voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp. Zodra het ontwerp voldoende is uitgewerkt, bespreken wij het met de omgeving. Belanghebbenden ontvangen daarover tijdig bericht. Heeft u tussentijds vragen? Neem gerust contact op met Peter Rutten, omgevingsmanager Meanderende Maas, prutten@aaenmaas.nl.