Voortgang uitwerking plan

Project Meanderende Maas bevindt zich in de fase van de planuitwerking. Daarin werken wij de maatregelen uit het voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen, verder uit. Eind oktober heeft de stuurgroep een aantal besluiten genomen. Over de stand van zaken informeren wij u via de nieuwsartikelen op onze website met daarin een link naar de interactieve kaart.

Terugblik afgelopen half jaar

Afgelopen half jaar is naar een groot aantal maatregelen uit het voorkeursalternatief verder onderzoek gedaan, ontworpen en gerekend. Te weten maatregelen aan de rivier en uiterwaarden en twee delen van de dijk, Ravenstein en Macharen-Oijen. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de betrokken organisaties, direct belanghebbenden (individueel en in gebiedssessies), leden werkplaats en leden klankbord.

In de afgelopen tijd is er is veel voorwerk gedaan om het ontwerp van de dijk te kunnen maken. Op dit moment werken wij aan het ontwerp van de dijk.

In deze fase van het project is er ook weer een grote betrokkenheid van direct belanghebbenden en de omgeving en krijgen wij waardevolle inbreng.

Vervolg

De projectorganisatie gaat het voorlopig ontwerp samenstellen. In maart 2021 zal de stuurgroep besluiten over het voorlopig ontwerp. Voorafgaand daaraan organiseren wij in januari/februari 2021 dijktafels voor bewoners en eigenaren aan de dijk evenals informatiebijeenkomsten. Dat doen wij volgens de dan geldende regels van het RIVM vanwege corona.

Na instemming met het voorlopig ontwerp door de stuurgroep in maart gaan we vanaf april 2021 het voorlopig ontwerp tot in detail uitwerken tot een definitief ontwerp. Dat gaan we doen samen met de te selecteren aannemer of consortium van bedrijven. De aanbestedingsprocedure is gestart, zodat in april 2021 de aannemer bekend is. Volgens planning zijn het definitief ontwerp en alle besluiten en vergunningen in 2022 gereed. Inclusief de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Erna kan in 2023 de realisatie starten.