Werk aan ontwerp dijk

Op dit moment werken wij aan het ontwerp van de ruim 26 km lange Maasdijk aan de Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith. Er is in de afgelopen tijd veel voorwerk gedaan om het ontwerp te kunnen maken. Denk aan gedetailleerde bodemonderzoeken om precies te weten hoe de (onder)grond van de dijk is opgebouwd en hoe dik de kleilaag is. Die dikte is bepalend voor het risico op piping, het onder de dijk doorstromen van water bij hoogwater. Voor de dijk bij Ravenstein en de dijk Macharen–Oijen zijn er extra bijeenkomsten met belanghebbenden geweest. Met hen hebben wij varianten besproken binnen de grenzen van het voorkeursalternatief.

Alle voorbereidingen zijn noodzakelijk om het ontwerp voor de hele dijk te kunnen verfijnen qua hoogte, omvang en keuzes en afmetingen voor het tegengaan van piping. Bij dit laatste maken we ook gebruik van de resultaten van een innovatief onderzoek. Dit is een nieuwe rekenmethode om de maatregelen tegen piping beter te kunnen bepalen. Voor bewoners en eigenaren van gronden aan de dijk organiseren wij in januari/februari 2021 dijktafels en informatiebijeenkomsten over het voorlopig ontwerp voor de dijk.

Dijk Macharen-kasteel Oijen – wandelpad

Op de nieuwe berm aan de zijde van de rivier komt een wandelpad. We voldoen hiermee aan de wens van de bewoners dat er voor hen en recreanten een wandelpad blijft (zie visualisatie hierboven). Bij de Bierbrouwerij maken we een opgang, zodat zij hun ‘aanloop’ kunnen behouden. Om het oorspronkelijke verloop van de dijk zichtbaar te houden en om de snelheid van de auto’s enigszins te beperken, handhaven we de lichte bocht in de weg.

Ravenstein – combinatie verschillende typen dijk

Er is uitgebreid studie gedaan naar de mogelijkheden van dijkversterking in combinatie met het versterken van het karakter van Ravenstein als vestingstad binnen de Zuiderwaterlinie. De bereikbaarheid van De Heus en de inpassing van het terras van restaurant ’t Veerhuis is ook intensief onderzocht. In het ontwerp op hoofdlijnen houden we rekening met archeologische waarden en de karakteristieke bomen, in lijn met het voorkeursalternatief. In de komende tijd werken we het ontwerp voor de dijk verder uit. In januari/februari 2021 informeren wij bewoners en eigenaren aan de dijk over het ontwerp.

Voor de dijkversterking bij Ravenstein is een combinatie van verschillenden typen dijk de beste oplossing (zie ook kaartje hieronder, van west naar oost – van links naar rechts):

  • Tuimeldijk om de aanwezige bomen te sparen.
  • Damwand met waar mogelijk behoud van de bomen van iets voor oostelijk rondeel tot voorbij het westelijke rondeel. Voor de bereikbaarheid van De Heus komt er in de damwand een afsluitbare opening, een zogenaamde coupure.  Hiermee voorkomen we een toename van overlast voor de omgeving.
  • Tuimeldijk om de bestaande bomen te sparen en het terras ’t Veerhuis in te passen.
  • Moderne gronddijk met daarop hetzelfde wegprofiel als nu.

De dijkversterking met een damwand/kade biedt de beste kansen voor de benodigde waterstandsdaling en een start van het herstel van het Waterfront Ravenstein. De aankleding van de binnen- en bovenzijde van de damwand met een opgemetselde muur laat de stuurgroep opnemen in het voorlopig ontwerp. Voor de financiering van de aankleding, inclusief de aankleding van de buitenzijde (rivierzijde) gaan gemeente Oss, waterschap Aa en Maas en provincie Noord-Brabant zich gezamenlijk inspannen. In de komende tijd kijken we samen met betrokkenen naar de aard en de uitstraling van deze oplossing en hoe deze het beste aan kan sluiten op de openbare ruimte, verhouding bestrating en groen.