Sterk BV versterkt team Boskalis

Voor de dijkversterking van Ravenstein tot de sluis bij Lith zijn over 17,5 km van de ruim 26 km te versterken dijk in de grond damwanden nodig. Het in de grond brengen van de damwanden is gespecialiseerd werk. De firma Sterk BV is voor dat werk geselecteerd door aannemer Boskalis. Tijdens de huidige fase van de planuitwerking draait Sterk mee in het team van Boskalis. Dit om kennis te delen en mee te denken over de uitvoering van de werkzaamheden. De proef met het in de grond brengen van de damwanden is de eerste kennismaking met Sterk BV in projectgebied Meanderende Maas.

Sterk BV heeft veel ervaring met kleine én grote dijkversterkingsprojecten. Met veel aandacht voor duurzaamheid en het ontzien van de omgeving.

Team Boskalis

In juli 2021 heeft waterschap Aa en Maas met Boskalis een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot een definitief ontwerp en de voorbereiding van de besluiten, vergunningen en voorbereiding van de uitvoering (fase 1 van het twee-fasen contract). Boskalis werkt in deze fase samen met Royal HaskoningDHV. Aan de samenwerking is nu Sterk BV toegevoegd.

Als aan de randvoorwaarden voor de uitvoering wordt voldaan volgt de opdracht voor de uitvoering van het werk, fase 2.

Waterschap Aa en Maas opdrachtgever Boskalis

Waterschap Aa en Maas is de opdracht gevende partij voor Boskalis. Het waterschap doet dat mede namens de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de gemeente Oss. In project Meanderende Maas werken we ook samen met de provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, de gemeenten Wijchen en West Maas en Waal en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de ruim 26 km lange Maasdijk aan de Brabantse zijde van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Om 270.000 bewoners, bedrijven en infrastructuur achter de dijk tot in Oss en Den Bosch beter te beschermen tegen hoog water.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Project Meanderende Maas, Ravenstein – Lith, valt onder zowel het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), Kader Richtlijn Water, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en het Deltaprogramma Maas, onderdeel van het Nationale Deltaprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.