Werkplaats 13 over stand van zaken uitwerking plan

Donderdag 17 september hebben wij ruim 30 leden van de werkplaats uitleg gegeven over wat we afgelopen half jaar gedaan hebben en wat wij komende tijd gaan doen. Kenmerk van deze fase van het project, de planuitwerking, is dat wij de maatregelen uit het plan op hoofdlijnen, het voorkeursalternatief, verder uitwerken. Er wordt verder onderzoek gedaan, getekend en gerekend en er vindt nadere afstemming met belanghebbenden plaats. De werkplaats is bedoeld om met de leden over het gehele plan van gedachten te wisselen. Na de presentatie konden de aanwezigen vragen stellen, aandachtspunten doorgeven en inbreng leveren voor de verdere uitwerking.

Terugblik deelgebiedssessies

Wij hebben de werkplaatsleden allereerst bijgepraat over het resultaat van de vier deelgebiedssessies die wij kort voor de zomervakantie hebben gehouden. In het voorkeursalternatief waren namelijk vier gebieden waarover we met direct betrokkenen over de verdere invulling wilden praten. De deelgebieden betreffen de dijk bij Ravenstein, de dijk van Macharen tot het kasteel Oijen, meander De Waarden en de maatregelen Appeltern – Maasbommel. Voor het lezen van de verslagen van die bijeenkomsten, klik op de namen in de voorgaande zin.

Maatregelen Appeltern – Maasbommel

Bij Appeltern en Maasbommel zijn op verschillende plekken maatregelen in het voorkeursalternatief opgenomen die in samenhang met elkaar een belangrijke bijdrage leveren aan de waterstandsdaling. De geul bij Maasbommel zijn we verder aan het ontwerpen en we kijken in die uiterwaard naar een goede ligging voor het fietspad.

In de uitwerking zijn we ook tot een nieuw inzicht gekomen. Het blijkt dat het verlagen van de veerstoep/Veerweg in Maasbommel niet mogelijk is, omdat bij hoogwater de veerpont dan toch sneller dan nu uit de vaart genomen moet worden. Dat is niet gewenst. Vervolgens leidt de hoge veerstoep/Veerweg bij hoogwater, in combinatie met het extra water dat via de doorsteek bij Appeltern en de Gouden Ham bij Maasbommel de Maas instroomt, tot een aanzienlijke extra dwarsstroming op de Maas. Dat is niet acceptabel voor de scheepvaart op de rivier. Uit nadere berekeningen blijkt ook dat de doorsteek zelf maar beperkt bijdraagt aan de waterstandsdaling en de aanleg van de brug voor de Nood Zuid duurder uitvalt. Alles bij elkaar leidt dit tot het inzicht dat de doorsteek niet voldoende bijdraagt aan het gewenste doel.

De aanwezigen waren verrast over de resultaten van de verdere uitwerking. Naast vragen om het goed te begrijpen, kregen we als aandachtspunt dat er zonder doorsteek naar de Gouden Ham met brug geen kansen meer zijn om lokaal de blauwalg aan te pakken. Vanuit het projectteam is altijd aangegeven dat er geen hoge verwachting is dat deze maatregel het probleem van de blauwalg op kan lossen. Er zijn bij het projectteam geen studies bekend waaruit blijkt dat meer doorstroming leidt tot een betere waterkwaliteit.

Ossenkamp en De Waarden

Het Rijk heeft vanuit het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) extra geld beschikbaar gesteld voor extra natuurontwikkeling in Ossekamp en De Waarden. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden hoe we de uitwerking van deze gebieden inpassen in project Meanderende Maas. We maken daarbij gebruik van de ontwerpen uit de verkenningsfase.

Beheer en bakenbomen

Er is tijdens de werkplaats door veel deelnemers uitgebreid stil gestaan bij het toekomstig beheer van het gebied. Er is een grote betrokkenheid en bereidheid mee te denken én te doen. Een goed voorbeeld van meedoen is het idee om bakenbomen te kunnen ‘adopteren’. Over het beheer van de uiterwaarden zijn veel suggesties en tips gegeven, met een oproep voor samenhang en toegankelijkheid. Het liefst met zo min mogelijk hekjes, maar ook de vraag om goed te communiceren.  Zorgen zijn opnieuw geuit over de toenemende drukte op de dijk. Om alles in goede banen te leiden is het samenstellen van een toekomstige beheervisie onderdeel van de planuitwerking.

Vervolg

Alle bovenstaande bevindingen uit de planuitwerking tot nu toe, leggen wij eind oktober voor aan de stuurgroep Meanderende Maas. Afhankelijk van de besluiten van de stuurgroep, werken we de maatregelen erna verder uit in een voorlopig ontwerp dat in maart 2021 klaar moet zijn.  Voorafgaand daaraan organiseren wij dijktafels voor bewoners en eigenaren aan de dijk evenals informatiebijeenkomsten. Eind 2022 ronden we de fase van de planuitwerking af met formele besluiten van alle betrokken organisaties, inclusief de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Erna kan in 2023 de realisatie starten.

Lees het verslag voor een uitgebreidere terugblik.