Ontwerp besluiten 2023

Om de maatregelen uit het definitief ontwerp voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van project Meanderende Maas uit te mogen voeren, is een aantal formele besluiten en vergunningen van diverse overheden, zogenoemde bevoegde gezagen, nodig. Deze besluiten zijn door de bevoegde gezagen in 2023 in ontwerp vastgesteld.

U kunt hier alle ontwerp besluiten van 2023 inclusief bijbehorende documenten in één overzicht vinden

Voordat de definitieve vaststelling plaatsvindt was het mogelijk om van 17 augustus tot en met 27 september 2023 een reactie/zienswijze op de ontwerp besluiten geven. Uw zienswijze betrekken de bevoegde gezagen bij het komen tot definitieve besluiten.

De provincie Noord-Brabant coördineert in overleg met de provincie Gelderland de procedure, waaronder de terinzagelegging. Zij zorgen ervoor dat de relevante bevoegde gezagen uw zienswijze beoordelen en beantwoorden.

Op deze pagina

Op deze pagina krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 • Welke ontwerpbesluiten lagen er in 2023 ter inzage, wat staat erin en wie gaat waarover besluiten?
 • Bij wie kan ik terecht met vragen?
 • Hoe gaat het verder na de terinzagelegging?

Welke ontwerpbesluiten lagen er in 2023 ter inzage, wat staat erin en wie gaat waarover besluiten?

Er lagen veel documenten ter inzage. Voor zo’n groot plan zijn namelijk veel besluiten nodig. En dus zijn er ook veel documenten met bijbehorende kaarten nodig. Deze documenten zijn essentieel, omdat we alle ontwerpkeuzes zo goed mogelijk moeten en willen verantwoorden. Neem er dus even de tijd voor om de relevante stukken door te nemen en te zien wat voor u van belang is.

U kunt hier alle ontwerp besluiten inclusief bijbehorende documenten in één overzicht vinden

Tip: soms duurt het even voordat een bestand goed gedownload kan worden, dus klik dan gewoon even opnieuw.

Om inzicht te geven in welke documenten voor u relevant of interessant zijn hebben we de documenten nader toegelicht in 7 aparte pagina’s.

 • Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas. Dit projectplan Waterwet beschrijft de maatregelen in de Maasuiterwaarden tussen Ravenstein en de stuw bij Lith (aan zowel Noord-Brabantse als Gelderse zijde) gericht op de waterveiligheid (rivierverruiming) en de waterkwaliteit (bijdrage aan het behalen van de doelen op grond van de Kaderrichtlijn Water), bestaande uit de aanleg van geulen en weerdverlaging.

 • ProjectMER (MER staat voor Milieueffectrapportage). Het ProjectMER brengt de effecten van de beoogde maatregelen van het project Meanderende Maas op het milieu en de leefomgeving in beeld en beschrijft welke maatregelen worden genomen om negatieve effecten te voorkomen, te verkleinen of te compenseren.

 • Provincie Noord-Brabant. Op deze pagina staan de relevante ontwerp besluiten en bijbehorende documenten specifiek voor het deel van het projectgebied dat in de provincie Noord-Brabant ligt. Dit betreft:
  • ontwerp besluit ontgrondingenwet
  • ontwerp herziening bestemmingsplan buitengebied Oss
  • ontwerp omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan aanleg wegen Oss
  • ontwerp omgevingsvergunning kappen en herplant Oss
  • ontwerp watervergunning Haven Megen
  • ontwerp watervergunning verleggen Maasbommelse Veerweg
  • ontwerp watervergunning vegetatie uiterwaarden
  • ontwerp watervergunning watergang Diedensche Uiterdijk
  • ontwerp verkeersbesluit afwaarderen Maasakkerstraat Oss

Ook de twee eerder genoemde projectplannen Waterwet en de ontwerpbesluiten op basis van de Wet natuurbescherming en Nota Bodembeheer en Waterbodemkwaliteitskaart (zie hieronder) zijn van toepassing op het deel van het projectgebied dat in Noord-Brabant ligt.

 • Provincie Gelderland. Op deze pagina staan de relevante ontwerp besluiten en documenten specifiek voor het deel van het projectgebied dat in de provincie Gelderland ligt. Dit betreft:
  • ontwerp besluit ontgrondingenwet
  • ontwerp omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan (geul Maasbommel-west, maaiveldverlaging, drempel Appeltern, fietspad Maasbommel) – West Maas en Waal
  • ontwerp omgevingsvergunning kappen en herplant West Maas en Waal
  • ontwerp watervergunning fietspad Maasbommel

Ook het eerder genoemde projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas en de ontwerpbesluiten op basis van de Wet natuurbescherming en Nota Bodembeheer en Waterbodemkwaliteitskaart (zie hieronder) zijn van toepassing op het deel van het projectgebied dat in Gelderland ligt.

 • Wet Natuurbescherming. Op deze pagina staan de relevante ontwerp besluiten en documenten die nodig zijn op basis van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Dit betreft:
  • ontwerp ontheffing soortenbescherming Wnb
  • ontwerp vergunning gebiedsbescherming Wnb

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Hoe gaat het verder na de terinzagelegging?