Totaaloverzicht van stukken die ter inzage liggen

Om de maatregelen uit het definitief ontwerp voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van project Meanderende Maas uit te mogen voeren, is een aantal formele besluiten van diverse overheden, zogenoemde bevoegde gezagen, nodig. Deze besluiten zijn door de bevoegde gezagen nu in ontwerp vastgesteld. Voordat de definitieve vaststelling plaatsvindt kunt u van 17 augustus tot en met 27 september 2023 een reactie/zienswijze op de ontwerp besluiten geven. Uw zienswijze betrekken de beslissers bij het komen tot definitieve besluiten.

De provincie Noord-Brabant coördineert in overleg met de provincie Gelderland de procedure, waaronder de terinzagelegging. Zij zorgen ervoor dat de relevante bevoegde gezagen uw zienswijze beoordelen en beantwoorden.

Op deze pagina staan alle documenten die ter inzage liggen.

Tip: soms duurt het even voordat een bestand goed gedownload kan worden, dus klik dan gewoon even opnieuw.

Ontwerp Projectplan Waterwet Dijkversterking

Ontwerp Projectplan Waterwet Dijkversterking Ravenstein – Lith

Bijlagen

1.      Dijkontwerp Dijksectie 1 Ravenstein

1.      Dijkontwerp Dijksectie 2A Neerlangel en 2B Dedem-Dieden

1.      Dijkontwerp Dijksectie 3 Diedensche Uiterdijk

1.      Dijkontwerp Dijksectie 4 Megen

1.      Dijkontwerp Dijksectie 5A Achterzijde Megen en 5B De Waarden

1.      Dijkontwerp Dijksectie 6 Macharen

1.      Dijkontwerp Dijksectie 7A Ossekamp en 7B Boveneind

1.      Dijkontwerp Dijksectie 8 Oijen

1.      Dijkontwerp Dijksectie 9A Benedeneind en 9B Hemelrijkse Waard

1.      Dijkontwerp Dijksectie 10 Lithoijen

1.      Dijkontwerp Dijksectie 11 Provinciale weg N625 Lithoijen

2.      Dijkontwerp technische profielen – Alle dijksecties

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 1 Ravenstein

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 2A Neerlangel en 2B Dedem-Dieden

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 3 Diedensche Uiterdijk

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 4 Megen

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 5A Achterzijde Megen en 5B De Waarden

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 6 Macharen

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 7A Ossekamp en 7B Boveneind

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 8 Oijen

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 9A Benedeneind en 9B Hemelrijkse Waard

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 10 Lithoijen

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 11 Provinciale weg N625 Lithoijen

3.      ProjectMER

4.      Factsheets redeneerlijn dijkoplossing

5.      Beheerdocument Meanderende Maas

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 1 Ravenstein

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 2A Neerlangel en 2B Dedem-Dieden

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 3 Diedensche Uiterdijk

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 4 Megen

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 5A Achterzijde Megen en 5B De Waarden

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 6 Macharen

6.      Grondverwervingstekeningenl Dijksectie 7A Ossekamp en 7B Boveneind

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 8 Oijen

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 9A Benedeneind en 9B Hemelrijkse Waard

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 10 Lithoijen

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 11 Provinciale weg N625 Lithoijen

7.      Programma van Eisen Archeologie – Kleiinkassing en Sloten

7.      Programma van Eisen Archeologie – Afgraving bestaande dijk ten behoeve van herprofilering

7.      Programma van Eisen Archeologie – Inventarisatiekaart dijktypen en cultuurlandschappen

8.      Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Totaal

8.      Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 1 Ravenstein

8.      Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 2A Neerlangel en 2B Dedem-Dieden

8.      Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 3 Diedensche Uiterdijk

8.      Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 4 Megen

8.      Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 5A Achterzijde Megen en 5B De Waarden

8.      Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 6 Macharen

8.      Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 7A Ossekamp en 7B Boveneind

8.      Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 8 Oijen

8.      Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 9A Benedeneind en 9B Hemelrijkse Waard

8.      Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 10 Lithoijen

8.      Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 11 Provinciale weg N625 Lithoijen

9.      Vervallen

10.   Watercompensatie binnen project Meanderende Maas

11.   Rivierkundige beoordeling

12.   Participatieverslag Verkenning en Planuitwerking Meanderende Maas

13.   Conditionerend onderzoek Conventionele Explosieven

14.   Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden

15.   Recreatieve voorzieningen en routenetwerken exclusief zelfrealisatiegebieden

16.   Kaarten en doorsnedes beschrijving dijkontwerp per dijktracé

17.   Ruimtelijk Kwaliteitsbeeld Meanderende Maas

18.   Onderbouwing buitendijks ruimtebeslag

Ontwerp Projectplan Waterwet Geulen en Weerdverlaging

Ontwerp Projectplan Waterwet Geulen en Weerdverlaging Meanderende Maas

Bijlagen

1.      Projectgrens – Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas

2.      Legenda dwarsprofielen – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Diedensche Uiterdijk 1 (dwarsprofiel A) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Diedensche Uiterdijk 2 (dwarsprofiel B) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Diedensche Uiterdijk 3 (dwarsprofiel C) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Drempel Appeltern (dwarsprofiel D) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Oeverzone Megen (dwarsprofiel E) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Meander de Waarden 1 (dwarsprofiel F) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Meander de Waarden 2 (dwarsprofiel G) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Meander de Waarden 3 (dwarsprofiel H) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      De Waarden zelfrealisatie (dwarsprofiel I) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.       Lelyzone de Waarden 1 (dwarsprofiel J) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Geul Maasbommel-Oost (dwarsprofiel K) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Lelyzone De Ossekamp (dwarsprofiel L) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Geul Maasbommel-West (dwarsprofiel M) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

3a.  Ruimtelijke inrichtingskaart Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

3b.  Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden

4.      Ontgravingskaart Diedensche Uiterdijk  (blad 1 tm 3)

4.      Ontgravingskaart Ossekamp

4.      Ontgravingskaart Oeverzone Megen

4.      Ontgravingskaart Maasbommel-Oost

4.      Ontgravingskaart  Maasbommel-West (blad 1 en 2)

4.      Ontgravingskaart  De Waarden (blad 1 tm 3)

4.      Ontgravingskaart  Drempel Appeltern

4.      Ontgrondingstekening Diedensche Uiterdijk met opbouw ondergrond en uitwissellocatie (blad 1 en 2)

4.      Ontgrondingstekening Ossekamp met opbouw ondergrond en uitwissellocatie (blad 1 en 2)

5.      Kadastrale kaart Diedensche Uiterdijk

5.      Kadastrale kaart De Waarden

5.      Kadastrale kaart Ossekamp

5.      Kadastrale kaart Oeverzone Megen

5.      Kadastrale kaart Maasbommel-West

5.      Kadastrale kaart Maasbommel-Oost

5.      Kadastrale kaart Drempel Appeltern

6.      Vegetatiekaart projectplan waterwet

7.      Rivierkundige beoordeling

8.a Memo normatieve toestand

8.b Kaartvlakken van vrije ruimte

9.a Erosie-beschermende maatregelen

9.b Overzichtskaart oever- en bodembescherming totaal

10.   Geohydrologisch onderzoek

11.a BPRW toetsingskader waterkwaliteit

11.b KRW MIRT3 toetsformulier

11.c Notitie tijdelijke effecten KRW

12.   Waterbodemkwaliteitskaart

13.a Tijdelijke laad- en losvoorzieningen

13.b Locaties tijdelijke grondopslag

14.   Kaart kabels en leidingen

15.   Participatieverslag Verkenning en Planuitwerking Meanderende Maas

16.   Notitie samenhang projecten Meanderende Maas

17.   ProjectMER

ProjectMER

ProjectMER – MER 2e fase Meanderende Maas

Bijlagen

1.      Begrippenlijst (opgenomen in ProjectMER)

2.      Referentielijst (opgenomen in ProjectMER)

3.      MER 1e fase (Plan-MER)

4.      Recreatieve voorzieningen en routenetwerken exclusief zelfrealisatiegebieden

5.      Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden

6.a Trade-off-Matrices Dijk

6.b Trade-off-Matrices Geul

7.a Conditionerend onderzoek – bureaustudie natuur

7.b Ecologisch onderzoek

8.a Geohydrologisch onderzoek

8.b Hydrologische effectbeoordeling geul Maasbommel

9.      Uitgangspunten voor en uitkomsten van het stikstofdepositie onderzoek 20 april 2023

9.      Uitgangspunten voor en uitkomsten van het stikstofdepositie onderzoek 27 juli 2023

9.      AERIUS berekening gebruiksfase

9.      AERIUS berekening aanlegfase maatgevend jaar inclusief referentiesituatie

9.      AERIUS berekening referentiesituatie 

9.      AERIUS berekening gebruiksfase inclusief referentiesituatie 

9.      Notitie onderbouwing interne saldering 21 april 2023

9.a Passende beoordeling stikstofdepositie 3.0

9.a Passende beoordeling stikstofdepositie 4.0

10.   Archeologisch vooronderzoek – De bocht afgesneden

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 1 Tijdschaal (zie bovenstaand document ‘archeologisch vooronderzoek – de bocht afgesneden’)

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 2 Boorbeschrijvingen

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 3 Vondstlijst

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 4 Monsterlijst

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 5a Briefcorrespondentie tussen Cunen en Holwerda (1 van 2)

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 5b Briefcorrespondentie tussen Cunen en Holwerda (2 van 2)

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 6 Adviezen per lithogenetische eenheid met de hoogteligging per deelgebied

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 7 Toelichting op en disclaimer bij de gegevens in de attribuuttabel van de SHAPE-file

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Diedensche Uiterdijk

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Maasakker

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Maasakker Noord

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Megen

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek De Waarden

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Ossekamp

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Maasbommel

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 2 Geomorfogenetische en archeologische potentie- en advieskaart

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 2 Legenda Geomorfogenetische en archeologische potentie- en advieskaart

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 3 Hoogteligging bovenste archeologisch niveau en de daar door de bevoegde overheid bovenop gehanteerde buffer

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 4 Zanddieptekaart

11.   Vervallen

12.a Geluidsonderzoek

12.b Geluid – werkbeschrijving aanlegfase natuur

13.   Trillingsonderzoek

14.   Rapportage Doelbereik en Milieueffecten VO

15.   Compensatieplan Natuurnetwerk Brabant

Ontwerp beschikking Ontgrondingenwet Noord-Brabant

Ontwerp beschikking Ontgrondingenwet (Noord-Brabant)

Aanvraagfromulier ontgrondingsvergunning (Noord-Brabant)

Toelichting op de aanvraag ontgrondingsvergunning (Noord-Brabant)

Bestuursovereenkomst planuitwerking Meanderende Maas

Bijlagen

A.     Overzichtskaart te ontgraven delen Brabantse zijde

A.     Hoogtekaart huidige hoogte Brabantse zijde

A.     Hoogtekaart ontwerp hoogte Brabantse zijde

A.     Ruimtelijke inrichtingskaart

A.     Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden

B.     Kadastrale kaart Diedensche Uiterdijk

B.     Kadastrale kaart Ossekamp

B.     Kadastrale kaart Oeverzone Megen

B.     Kadastrale kaart De Waarden

B.     Watergang Maasakkerstraat – Maas Diedensche Uiterdijk

B.     Watergang Rulstraat Diedensche Uiterdijk

B.     Dijkontwerp kadastrale percelen kleiinkassingen (blad 1 tm 9)

C.      Eigenaren in Brabant waar gegraven wordt AVG-versie

D.     Ontgravingskaart Ossekamp

D.     Ontgravingskaart Diedensche Uiterdijk (blad 1, blad 2 en blad 3)

D.     Ontgravingskaart  Oeverzone Megen

D.     Ontgravingskaart De Waarden (blad 1, blad 2 en blad 3)

E.      Ontgrondingstekening Diedensche Uiterdijk met opbouw ondergrond en uitwissellocatie (blad 1 en blad 2)

E.      Ontgrondingstekening Ossekamp met opbouw ondergrond en uitwissellocatie

F.      Dijkontwerp Dijksectie 1 Ravenstein

F.      Dijkontwerp Dijksectie 2A Neerlangel en 2B Dedem-Dieden

F.      Dijkontwerp Dijksectie 3 Diedensche Uiterdijk

F.      Dijkontwerp Dijksectie 4 Megen

F.      Dijkontwerp Dijksectie 5A Achterzijde Megen en 5B De Waarden

F.      Dijkontwerp Dijksectie 6 Macharen

F.      Dijkontwerp Dijksectie 7A Ossekamp en 7B Boveneind

F.      Dijkontwerp Dijksectie 8 Oijen

F.      Dijkontwerp Dijksectie 9A Benedeneind en 9B Hemelrijkse Waard

F.      Dijkontwerp Dijksectie 10 Lithoijen

F.      Dijkontwerp Dijksectie 11 Provinciale weg N625 Lithoijen

F.      Dijkontwerp technische profielen – Alle dijksecties

F.      Dijkontwerp – Maximale ontgravingsdiepte klei-inkassingen

G.     Vervallen

H.     Uitvoeringswerkplan dijkversterking en rivierverruiming in Brabant en Gelderland

I.       Programma van Eisen Meanderende Maas – Huis Maasakker te Megen – Archeologisch proefsleuvenonderzoek

I.       Programma van Eisen Meanderende Maas – Huis Maasakker te Megen – Archeologisch proefsleuvenonderzoek – Kaartbijlage

I.       Programma van Eisen Meanderende Maas – kronkelwaard De Waarden te Megen – Archeologisch proefsleuvenonderzoek

I.       Programma van Eisen – Meanderende Maas – klei-inkassing en sloten te Dieden (..)  – Archeologisch proefsleuvenonderzoek

I.       Programma van Eisen – Meanderende Maas – Afgraving bestaande Maasdijk (..) – Archeologisch proefsleuvenonderzoek

I.       Programma van Eisen – Meanderende Maas – Afgraving bestaande Maasdijk (..) – Kaartbijlage

I.       Programma van Eisen – Meanderende Maas – Doorsneden historische elementen (..)  – Archeologisch proefsleuvenonderzoek

I.       Programma van Eisen – Meanderende Maas – Kronkelwaarden (..) – Proefsleuvenonderzoek en opgraving

I.       Programma van Eisen – Meanderende Maas – Kronkelwaarden (..) – Proefsleuvenonderzoek en opgraving – Bijlage 6

I.       Kaartbijlage archeologische begeleiding (1-2)

I.       Kaartbijlage archeologische begeleiding (2-2)

I.       Kaartbijlage Hoogteligging archeologisch niveau

J.       Archeologisch vooronderzoek – De bocht afgesneden

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 1 Tijdschaal (zie bovenstaand document ‘archeologisch vooronderzoek – de bocht afgesneden’)

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 2 Boorbeschrijvingen

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 3 Vondstlijst

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 4 Monsterlijst

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 5a Briefcorrespondentie tussen Cunen en Holwerda (1 van 2)

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 5b Briefcorrespondentie tussen Cunen en Holwerda (2 van 2)

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 6 Adviezen per lithogenetische eenheid met de hoogteligging per deelgebied

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Diedensche Uiterdijk

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Maasakker

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Maasakker Noord

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Megen

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek De Waarden

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Ossekamp

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Maasbommel

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 2 Geomorfogenetische en archeologische potentie- en advieskaart

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 2 Legenda Geomorfogenetische en archeologische potentie- en advieskaart

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 3 Hoogteligging bovenste archeologisch niveau en de daar door de bevoegde overheid bovenop gehanteerde buffer

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 4 Zanddieptekaart

K.      Geohydrologisch onderzoek

K.      Monitoringsplan Geohydrologie

L.      ProjectMER

M.    Vervallen

N.     Vervallen

O.     Vervallen

P.      Beheerdocument Meanderende Maas

Q.     Rivierkundige beoordeling

Ontwerp Watervergunning vegetatie uiterwaarde

Ontwerp Watervergunning Maasbommelse Veerweg

Ontwerp Watervergunning Maasbommelse Veerweg

Toelichting op de Aanvraag Watervergunning Maasbommelse Veerweg

  1. Technische tekening watervergunning Maasbommelse Veerweg (bijlage is te vinden in de toelichting)
  2. Raakvlak dijk watervergunning Maasbommelse Veerweg (bijlage is te vinden in de toelichting)

Ontwerp Watervergunning Haven Megen

Ontwerp Watervergunning Haven Megen

Toelichting op de aanvraag watervergunning haven Megen

  1. Definitief ontwerp Haven Megen exclusief zelfrealisatie (bijlage is te vinden in de toelichting)
  2. Raakvlak dijk watervergunning haven Megen (bijlage is te vinden in de toelichting)

Kaart parkeerplaats Haven Megen

Ontwerp watervergunning Watergang Diedensche Uiterdijk

Ontwerp besluit watervergunning fietspad Maasbommel

Ontwerp besluit watervergunning fietspad Maasbommel

  1. WT 7. Dam met duiker

Aanvraag en bijlagen

Toelichting op de aanvraag watervergunning fietspad Maasbommel

  1. Kadastrale overzichtstekening Maasbommel West (zie bovenstaand document)
  2. Technische tekening ontwerp fietspad (zie bovenstaand document)

Technische tekening Fietspad Maasbommel – met opmerking